top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 ZINDIK

ZINDIK , Allah'a ve ?hirete inanmayan, dinsiz, m?nkir, m?lhid - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

4522
islami sohbet
Allah'a ve ?hirete inanmayan, dinsiz, m?nkir, m?lhid.

?sl?m terminolojisinde, ba?ta Kur'?n-? Ker?m ve Hadis-i ?erifler olmak ?zere ?hirete, k?yamet g?n?ne yani ?ld?kten sonra dirilmeye inanmayanlar hakk?nda kullan?lan z?nd?k terimi M?sl?manl?ktan sonra ortaya ??km??t?r. M?sl?manl???n ilk d?nemlerinde, ?sl?m'dan ?nceki inan?lar?n? s?rd?renlere de "z?nd?k" denilmi?tir. Z?nd?k s?z? daha genel manada ?sl?m dininden olmayan, ?eriata ba?l? bulunmayanlar hakk?nda kullan?lm??t?r. ?ki il?h inanc?na sahip olan ki?iye de z?nd?k denir. Bir ba?ka g?r??e g?re ayd?nl?k ve karanl??a kail olmakla beraber, ?hirete ve Rub?biyet inanmayan dinsize de z?nd?k ad? verilir. Baz?lar?na g?re k?fr?n? gizleyerek sureta imanl? ve m?sl?man gibi g?r?nen m?naf??a da z?nd?k denir.

Dil bilginlerine g?re z?nd?k kelimesi Fars?a "zendin"den Arap?aya ge?mi?tir ve "noksan ak?ll? kad?n" anlam?na gelir. Z?nd?k kelimesinin ?o?ulu "zenadik" ve "zenadika"d?r. ?ehristan? iki ilaha inanan m??rikleri seneviyye olarak nitelendirir. Bunlar ayd?nl?k ve karanl???n ezel? oldu?una, Mecusiler ise karanl???n sonradan yarat?ld???na inan?rlar. Mecusilerden bir k?sm?na g?re varl?klar?n?n ba?lang?c? olan ayd?nl?kla karanl?k, Yezdan ile Ehrimen birli?ine temelde kar??t (z?t) olan iki kavramd?r. Bunlar?n birbirleriyle kayna?arak b?t?nle?mesinden k?inat?n nizam? ortaya ??km??t?r. B?ylece d???nen ve inanan Mecusilere Zerd??t denir. Manihaizm'e g?re ?lem, nur ve zulmet denilen iki as?ldan meydana gelmi?tir. Nurdan hay?r, zulmetten ?er ??km??t?r. K?inatta mevcut olan her ?eyin insanlar aras?nda e?it taksimini ilk defa ortaya atan ve bir bak?ma kom?nizmin fikir babas? say?lan Mazdekizm'de de bu konuda Manihaizm ve Mecusili?e benzer bir?ok husus bulunmaktad?r. Bir ba?ka a??klamaya g?re z?nd?k Fars?a "zend" kelimesinin Arap?ala?t?r?lm?? ?eklidir. Buna g?re Zerd??t'?n, kendisine g?kten indirildi?ini iddia etti?i kitab?n ad? Zend'dir. Mecusili?e ait h?k?mlerin bulundu?u bu kitaba inananlara Zend?n veya Zend?k denilmi?tir. Araplar bu kelimeyi biraz de?i?tirerek Z?nd?k ?eklinde telaffuz ederler.

Mutasavv?flardan bir k?sm?n?n cism?n? ha?ri kabul etmeyi?leri ve ?o?unun vahdet-i v?cudu (varl???n tek olu?u) benimsemeleri, g?r?nmeyen Allah'? ink?r manas?na al?nd??? i?indir ki, b?yle d???nenler z?nd?k diye isimlendirilmi?tir (1).

?sl?m ceza hukukunu ilgilendiren bir terim olarak z?nd?k, k?fr? gerektiren inan?lar ta??d??? halde, m?sl?man gibi g?r?nen ki?i anlam?na gelmektedir. Arap?a l?gatlerde kelimenin Fars?a "zinde-k?r", "zindekerd" s?zlerinden ??kt??? g?r?l?r. Z?nd?k ve zandaki kelimeleri Arap?a'da "ince d???nceli, ?ok kurnaz" manalar?n? ifade eder. Zaman?n ve maddenin ?l?ms?zl???ne inanan, k?inat?n olu? ve i?leyi?ini zamana ba?layan ki?iye de z?nd?k denilmi?tir.

?sl?m'dan ?nce ve ?sl?m'?n ilk y?zy?llar?nda ikili bir inanca sahip bulunmalar?, z?nd?klara kar?? sert davran?lmas?n? sebep olmu?tur. Z?nd?k kelimesi zamanla daha de?i?ik manalar ifade etmi?, Hz. Muhammed'in peygamberli?ini, hatta b?t?n peygamberleri ink?r edenler i?in bu terim kullan?lm??t?r.

Tarih boyunca bir?ok f?rka, kar??s?ndakileri z?nd?k olarak itham etmi?tir. Hz. Ali'nin huzuruna getirilerek, O'nun emriyle yak?lmak suretiyle cezaland?r?lan m?rtedlere z?nd?k denildi?ini hadis ve siyer bilginleri yazmaktad?r. Kaderi ink?r edenlere z?nd?k denildi?i de bilinmektedir. Ahmed b. Hanbel Kur'?n'?n mahluk oldu?unu s?yleyenleri z?nd?k kabul etmi?tir.

F?k?h kitaplar?n?n b?y?k ?o?unlu?u z?nd?klar? be? gruba ay?r?r: 1. Allah'? ink?r edenler, 2. Hay?r ve ?er, ayd?nl?kla karanl??? iki tanr?n?n yaratt???na inananlar, 3. Servet e?itli?ini benimseyen Mazdekiler, ancak ?lmeyecek kadarla yetinmesi gerekti?ini iddia edenler, 5, Ruhlar?n g?klere bakt???na, bu yolla Cennetleri m??ahade ederek onun lezzetlerini tatt?klar?na inananlar. K?d? Iyaz Hz. Peygamber'e k?freden kimseyi z?nd?k saym??, ?mam-? Gazz?li de, cism?n? ha?ri ink?r eden ?sl?m filozoflar?n? z?nd?k olarak nitelendirmi?tir.

Z?nd?k teriminin mefhum ve ??mul?n? kesin hatlar?yla tesbit etmek kolay de?ildir. Z?nd?klar ?sl?m'?n ilk as?rlar?nda iki tanr? esas?n? benimseyen dinlere inanm??lard?r. Fikir ve inan? bak?m?ndan z?nd?klar tekfir esas?na dayan?r. Z?nd?kl?kla itham edilmeyi gerektiren sebeplerin tesbiti konusunda din ?limlerinin g?r??? birbirinden farkl?d?r. Esas olarak z?nd?kl?kta k?fr? gerektiren inan?, ?sl?m'?n herhangi bir ?art?n? ink?rd?r. Baz? hallerde z?nd?kla m?naf?k terimleri birbirinin yerine kullan?lmakla beraber, yine de her iki terimin ??m?l ve muhtevas? birbirinden farkl?d?r. Nitekim ?sl?m'?n ilk y?llar?nda m?naf?k kelimesiyle ifade edilen hususlar, sonraki fakihler taraf?ndan z?nd?k kelimesiyle tarif edilmi?tir. Z?nd???n samimi olarak M?sl?manl??? benimsedikten sonra k?fr? gerektiren inan?lara sapmas? da m?mk?nd?r.

isl?m hukuk?ular? z?nd?ka ne gibi bir muamele yap?laca?? konusunda ?e?itli fikirler ileri s?rm??lerdir. Burada en ?nemli husus, z?nd???n tevbesinin kabul edilip edilmeyece?i meselesidir. Hz. Peygamber her samimi tevbenin kabul edilece?ini m?jdelemi?tir. Ancak ?sl?m hukuk?ular? z?nd?kl??? yine de bir irtidad (?sl?m'dan d?n??) vakas? olarak g?rm??lerdir. Bu konuda ?iddetli davranan baz? M?lik?ler'e g?re z?nd?kl?k, ?l?m cezas?n? gerektiren bir su? oldu?u i?in tevbe bu cezay? ortadan kald?rmaz. Ancak f?k?h bilginlerinin hemen hepsi, kendili?inden tevbe etmi? bir z?nd?ka herhangi bir ceza verilemeyece?i kanaatindedirler. Gazz?li, B?t?niyye ile z?nd?klar aras?nda fark g?rmemekle beraber, kendili?inden tevbe eden ki?inin tevbesinin kabul olunaca??n?, bundan dolay? ?ld?r?lmemesi gerekti?ini savunur.

Z?nd?kl?k su?u sabit olan kad?n ?? mezhebe g?re de erkek muamelesi g?r?r. Hanef?lere g?re ise Hz. Peygamber'in kad?nlar?n ?ld?r?lmesini yasaklayan talimat? gere?ince sadece tevbeye davet edilir, gerekirse hapsedilirler (K?dr Ebu Yusuf, Kitabu'l-Harac, ?ev. A. ?zek, ?stanbul, 1970, 279). E?er z?nd?k kendili?inden tevbe eder veya telkin sonucu fikrinden vazge?erse miras? m?sl?man v?rislerine ait olur. ?ayet z?nd?k iken ?l?r veya ?ld?r?l?rse, ??fi? ve M?likiler'e g?re miras? devlet hazinesine kal?r. Hanefiler'le baz? f?k?h bilginlerine g?re ise, z?nd?kl?ktan ?nceki serveti m?sl?man v?rislerine, z?nd?kl?k d?neminde elde etti?i servet ise yine v?rislerine ait olmakla beraber ganimet say?l?r (2).

Osman C?LACI
?amil ?slam Ansiklopedisi
 

   Yorumlar

 
Mustafa Ceceli Limon ?i?ekleri


Necip Faz?l K?sak?rek - aynalar siirleri


?orum'da Ziynet Sali Co?kusu


Yal?n - Ki Sen izle


K-1 WORLD GP 07 IN SEOUL - BADR HARI VS DOUG VINEY


Bir ?m?r Yetmez - M?sl?m G?rses video klibi


Kutsi - zor olsa da


antakya Sohbet Odalar?


?zlem tekin - y?zde seksen - 2010


ankara sohbet odalar?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe