top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Canakkale Ozel
  Dini Sohbetler
  Evlilik
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  Mircte Sohbet
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  Türk Destanları
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Kibriy? Allaha Mahsustur

Kibriy? Allaha Mahsustur - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

9971
islami sohbet
Allah? te?l?, kullar?na g?nderdi?i kitaplar?n hepsinde, kibri ve gururlanmay? k?t?lemi? ve yasak etmi?tir. Nahl suresinin yirmi ???nc? ?yetinde mealen;

(Allah? te?l?, kibirli olanlar? elbette sevmez!) buyurulmaktad?r.

Peygamber efendimiz de, bir hadis-i ?eriflerinde; (Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennete girmeyecektir) buyurmu?lard?r.?slam ?limleri buyuruyor ki:

"Allah? te?l? ilim, kudret gibi b?t?n s?fatlar?ndan kullar?na biraz ihsan buyurmu?tur. Fakat, yaln?z ?? s?fat? kendine mahsustur. Bu ?? s?fattan hi? bir mahlukuna vermemi?tir. Bu ?? s?fat?, Kibriy?, Gani olmak ve Yaratmak s?fatlar?d?r. Kibriy?, b?y?kl?k, ?st?nl?k demektir. Gani olmak, ba?kalar?na muhta? olmamak, her ?ey Ona muhta? olmak demektir."


Bunun i?in kibirlenmek, Allah? te?l?n?n s?fat?na, hakk?na tecav?z etmek olur. Allah? te?l?, kullar?na kar?? m?tekebbirdir. Zira O, kibriy? sahibidir. Azamet, b?y?kl?k ve kibriy?, y?celik ancak Allah? te?l?ya mahsustur. Hadis-i kudside; (Azamet ve kibriy? bana mahsustur. Bu iki s?fatta, bana ortak olmak isteyenlere, ?ok ac? azap ederim) buyuruldu.

Tekebb?r edene, yani kibir sahibi olana kar?? tekebb?r etmek caizdir. Kibir sahibine tekebb?r etmek, sadaka vermek gibi sevapt?r. Kibir sahibine kar?? tevazu eden kimse, kendisine zulmetmi? olur. Bid’at sahiplerine ve kibirli zenginlere kar?? da tekebb?r etmek caizdir. Bu tekebb?r kendini y?ksek g?stermek i?in de?ildir. Onlara ders vermek, gafletten uyand?rmak i?indir. Tak?yy?ddin S?bki hazretleri; “?ok iyi anlay?p g?rd?m ki, b?t?n fesad?n ba?? kibirdir. Kibir, ?eytan?n b?y?klenip kendini be?enmesi ile i?lenen ilk g?nah oldu. Kalbde kibir, b?y?klenme has?l oldu?u zaman, kendisini b?y?k g?r?p, ba?kalar?n? a?a?? g?r?r. Kibir, kalbi nasihat kabul etmekten ve emre it?at etmekten al?koyar” buyurmaktad?r.

B?yezid-i Bist?mi hazretleri bir g?n yolda giderken yan?ndan ge?en bir k?pe?i g?r?r ve k?pe?e de?ip nec?set bula?mas?n diye elbisesini toplar. O anda k?pek, Allah? te?l?n?n kudreti ile dile gelip; "Benden sana bula?acak kir, ?? defa y?kamakla temiz olur. Ama senin nefsindeki kibir kiri, yedi dery?da y?kansa temiz olmaz" der.

Kibriya yani ?st?nl?k, yaln?z Cenab-? Hakka mahsustur. Sonradan yarat?lan, d?nyaya gelmesi ve ?lmesi kendi elinde olmayan bir insana, kibirlenmek mi yak???r yoksa tevazu g?stermek mi? ?mam-? Zeynelabidin hazretleri buyuruyorlar ki:
“Kibir sahipleri benim ?ok garibime gidiyor. Kendilerinin bir damladan meydana geldikleri, sonra da ??r?m??, kokmu? le? olacaklar?n? bildikleri halde yine de kibirlenirler; bunlar neyine g?venirler!”

M?sl?man, kibirli olmaz, olamaz. Bir kimse kibirliyse, onun M?sl?manl???nda ve akl?nda noksanl?k vard?r. Zira Ahmed bin Hanbel hazretleri; "Kibir ta??yan kafada, ak?la rastlayamazs?n?z" buyurmaktad?r.

Kibirli kimse, saadet kap?s?ndan i?eri giremez. Kendini be?enen, kendini ?st?n g?ren, kendini kabiliyetli g?ren, kendini iyi g?ren bir kimse, saadet kap?s?n?n d???nda dola??r, kap?dan i?eri giremez. Kibirli kimse, kibrini k?rarsa, kibrini y?karsa o zaman saadet kap?s?ndan i?eri girer.

Kibir, b?t?n saadetlere engel bir duvar gibidir. Bu kibir duvar?, saadet kap?s?n? a?maya engeldir. Di?er g?nahlar, kibir gibi de?ildir. Allah hepimizi affetsin. Hepimizin g?nahlar? vard?r. Fakat elhamd?lillah M?sl?man?z. Ancak M?sl?man kibirli olamaz. E?er kibirliyse, o kimsede noksanl?k var demektir. Bu ?ok m?him bir ?l??d?r. Kibirden kurtulman?n tek ?aresi ise, kibirli olmayanlarla beraber olmakt?r. Allah? te?l?dan ve Onun dininden bahsederek sohbet etmektir. Allah adamlar?n? ve M?sl?manlar? Allah r?zas? i?in sevmek ve sevilmektir. Hi? k?zmamak, g?cenmemek, dar?lmamak, haddini bilmek, kusurunu g?rmek, ay?b?n? g?rmektir. ?slam ?limleri, ak?ll? olmak laz?md?r buyurmu?lard?r. Ak?ll? insan, kar??s?ndakinin iyi taraf?n?, kendisinin k?t? taraflar?n? g?ren kimsedir. Kar??s?ndakinin k?t? taraf?n? g?ren kimse, ak?ldan mahrumdur. Kendisinin iyi taraflar?n? g?ren kimse de, ak?ldan mahrumdur. Demek ki ak?ll? insan, ak?ll?, iyi bir M?sl?man, daima M?sl?manlar?n iyi taraflar?n? g?r?r, o iyi taraflar?na a??k olur. Kendisinin iyi taraflar?n? g?remez. Dolay?s?yla daima arkada?lar?na muhta?t?r. Arkada?lar?na muhta? olmayan, onun hizmetine, duas?na ihtiya? duymayan mahvolmu?tur. ??te o, felakettedir.

?nsano?lu, nefsinin esiri olunca, her ?eyi yapaca??n?, her ?eye sahip olaca??n? zanneder. ?l?m? unutur, hi? ?lmeyecekmi? gibi hareket eder. Ele ge?irece?i ?eylerde ?ok acelecidir, sab?rs?zd?r. Halbuki insan, acele etse de, here ?eye sahip olmay? arzu etse de, Allah? te?l?n?n takdirinden ba?kas? olmaz. Rabbimizin emri oldu?u i?in sebeplere yap???p neticeyi sab?rla beklemek laz?md?r.

K?zmak, sinirlenmek kibirdendir. Aceleci, sab?rs?z olmak, ?eytandand?r. Her iki h?l de, insan? felakete s?r?kler. ?nsan aceleci, sab?rs?z da olsa, i? olaca??na varacakt?r. Netice olarak, ?slam ?limlerinin buyurdu?u gibi:

"Kibir, her iyili?e, her fazilete, her g?zelli?e ve her ba?ar?ya engeldir."

 

   Yorumlar

 
Kanaat eden rahat olur


dini sohbet odalar?


osmaniye Sohbet Odalar?


Mudanya Sohbet Odas?


karaman Sohbet Odalar?


Oper KuraLLar?


Bar Refaeli - resimleri


R?yada ba?bakan g?rmek


?brahim Sadri - Peygamberimiz Gelse


Taksim sohbet odalar?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti
mircte sohbet odalar?
Mircte Radyoya Kill Atmak
mircte ident de?i?tirme
mircte renkli yazma

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe