top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Canakkale Ozel
  Dini Sohbetler
  Evlilik
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  Mircte Sohbet
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  Türk Destanları
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Nimetleri, Allah? Te?l?dan Bilmek

Nimetleri, Allah? Te?l?dan Bilmek - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

9960
islami sohbet
??kr?n bir?ok tarifi yap?lm??t?r. Verilen nimetleri yerli yerinde kullanmaya, Allah? te?l?ya, verdi?i nimetlerle isyan etmemeye, nimetleri kullan?rken sahibini unutmamaya, g?r?len iyili?e kar?? te?ekk?r etmeye, Allah? te?l?n?n emir ve yasaklar?na uymaya hep ??k?r denmektedir.

Allah? te?l?ya ??kretmek; Onun dinini kabul etmek, Ona iman etmek ve Onun bildirdi?i emirleri, h?k?mleri yerine getirmek, yapmak demektir. ??k?r, bize gelen nimetleri Allah? te?l?dan bilmektir. Davud aleyhisselam; (Ya Rabbi, nimetin ??kr?n? nas?l eda edeyim? ??nk? ??kr? eda etmek de senden bir nimettir) diye arz edince Allah? te?l?; (Ey Davud, ?imdi ??kretmi? oldun. ??nk? kendi aczini, nimetin ??kr? olarak g?rd?n) buyurmu?tur.??k?r; nimeti Allah? te?l?dan bilmektir. Bir kimse, sultan?n emri ile hazineden birine para verse, o kimsenin bunu hazined?rdan bilmesi ??k?r olmaz. Ka??t ve kalemin elinde bir ?ey olmad???n?, kendiliklerinden bir ?ey yazamayacaklar?n? herkes bilir. Bunun gibi yery?z?ndeki nimetleri ya?murdan ve ya?muru buluttan ve sahrada kurtulu?u r?zgardan bilmek, cahillik olur ve insan? ??k?r makam?ndan uzak tutar. Fakat, ya?muru, bulutu, r?zgar?, g?ne?i, ay?, y?ld?zlar? ve mevcut olan her ?eyi, katibin elindeki kalem gibi, Allah? te?l?n?n kudret ve emrinde olarak bilmek ??kre zarar vermez. B?ylece kimsenin elinde bir ?ey olmad??? anla??l?nca, b?t?n nimetleri i?in Allah? te?l?ya ??kredilir. Musa aleyhisselam, Allah? te?l?ya; (Ya Rabbi! ?nsanlara el, ayak, g?z, kulak ve bunlara benzer bir?ok nimetler verdin. Bu nimetlerin ??kr?n? nas?l ifa edebilirler?) diye arz edince, Allah? te?l?; (Ya Musa! Bir kimse kendine verdi?im nimeti benden bilip, kendinden bilmezse, nimetlerimin ??kr?n? eda etmi? olur. Bir kulum r?zk?n? kendi ?al??mas? ile bilip, benden bilmez ise, nimetin ??kr?n? eda etmemi? olur) buyurmu?tur. Musa aleyhisselam bunlar? i?itince, hemen ??k?r secdesi yapar.

Allah? te?l? bir hadis-i kudside; (?nsanlar? ve cinleri ben yaratt?m. Onlar ise, benden ba?kas?na ibadet ediyor, tap?yorlar. R?z?klar?n? ben veriyorum, ba?kas?na ??krediyorlar) buyurmu?tur.

Bize iyilik edenlerin hakk?n? g?zetmek ve onlar? hay?r dua ile anmak laz?md?r. ??nk? insanlar?n yapt??? iyilikleri bilmeyen, onlara te?ekk?r etmeyen, Allah? te?l?ya ??kretmemi? olur. Bilhassa bize ilim ??retenlerin hakk?na ?ok ehemmiyet vermelidir. Zira onlar ebedi saadete, ahiret nimetlerine ve Allah? te?l?n?n r?zas?na kavu?maya sebep olmu?lard?r. Hadis-i ?erifte; (?nsanlara te?ekk?r etmeyen, Allah? te?l?ya ??kretmi? olmaz. Aza ??kretmeyen, ?o?a ??kredemez. Allah? te?l?n?n nimetlerini dile almam?z ??k?r, hi? bahsetmememiz ise nimete k?frand?r) buyurulmu?tur.

?yilik edenlere h?rmet edilir. Nimet sahipleri b?y?k bilinir. O halde, her nimetin hakiki sahibi olan Allah? te?l?ya ??kretmek, insanl?k icab?d?r. Akl?n l?zum g?sterdi?i bir vazife, bir bor?tur. Peygamber efendimiz bir kimseye; (Nas?ls?n?) buyurur. O kimseden, iyiyim cevab?n? al?nca tekrar; (Nas?ls?n?) buyurur. O kimse; iyiyim, elhamd?lillah deyince, Peygamber efendimiz; (Bunu bekliyordum) buyururlar.

Ecdad?m?z?n birbirlerine nas?ls?n?z demekten maksatlar?, cevap verenin ??kretmesi, soran ve cevap verenin sevap kazanmalar? i?in idi.

Beden ile yap?lan ??k?r, b?t?n azalar?n, Allah? te?l? taraf?ndan bir nimet oldu?unu bilmek ve ne i?in yarat?lm?? iseler, o i?te kullanmakt?r. Hepsi faydal? olmak i?in yarat?lm??t?r. Allah? te?l?n?n istedi?i ise, bunlar? faydal? yerde kullanmakt?r. Verdi?i nimet, istedi?i ve sevdi?i i?e sarf edilince, ??kr? yap?lm?? olur.

Allah? te?l?, ??kretmekle nimetlerini artt?raca??n?, ??kr? terk edenlerin ellerinden nimetlerini alaca??n?, ?iddetli azap edece?ini bildirmektedir. Sure-i ?brahimin yedinci ?yet-i kerimesinde mealen; (??krederseniz, elbette size nimetimi artt?r?r?m. E?er nank?rl?k edersiniz, haberiniz olsun, ger?ekten azab?m ?ok ?iddetlidir) buyurulmaktad?r.

Hadis-i ?erifte ise nimet, yabani bir ku?a benzetilmi?, u?up gitmemesi i?in ??k?rle aya??n?n ba?lanmas? emredilmi?tir.

?slam ?limleri, yazd?klar? kitaplarda, iman?n gitmesine sebep olan halleri zikrederken, bunlardan birisinin de; “Allah? te?l?ya ve iyilik gelmesine sebep olanlara ??kretmemek” oldu?unu bildirmi?lerdir.

Netice olarak, b?t?n iyilikleri yaratan, insana, can, mal, s?hhat veren, zararlardan, korkulardan koruyan Allah? te?l?y? sevmek ve Ona ??kretmek, insanl?k icab?d?r. Zira hadis-i ?erifte, (?hsan sahibini sevmek, insanlar?n yarat?l???nda vard?r) buyuruldu. ?u beyitte ifade edildi?i gibi:

V?cudumun her zerresi, gelse de dile,
??kr?n?n binde birini yapamaz bile.
 

   Yorumlar

 
Sakarya sohbet odalar?


Mirc Error handling


Kur'an-Kerim de ve Hadislerde Kader


Cevdet Bagcan - Ben Seni Yasaklarda Sevdim


Sitene Sohbet Ekle


Ali K?N?K - K?st?nm?


bodrum sohbet odalar?


Aygulum sohbet odalar?


Allah'?n Zati S?fatlar?


muhabbet odalar?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti
mircte sohbet odalar?
Mircte Radyoya Kill Atmak
mircte ident de?i?tirme
mircte renkli yazma

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe