top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Resulullah gelecekten haber verdi

Resulullah gelecekten haber verdi - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

3424
islami sohbet
Sual: Mucizeye, keramete inanmayanlar, (Resulullah da gayb? bilemez) diyorlar. Bu hususta ?yet ve hadis yok mu da b?yle diyorlar?

CEVAP

Allah? te?l? bildirirse, Resulullah da gayb?, gelecekte olan ?eyleri bilir. (Cin suresi 27)

Resulullah efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdi?i (Bir zaman gelecek) diye ba?layan hadis-i ?eriflerden baz?lar? ?unlard?r:

(Bir zaman gelecek, insanlar, yaln?z paray? d???n?p, helal haram d???nmeyecekler.) [Buhari]

(R??vet, hediye ad? alt?nda verilecek, g?zda?? i?in su?suz ki?iler ?ld?r?lecek.) [?. Gazali]

(?mirler, imamlar, namaz? ?ld?recek, vaktinden sonraya b?rakacaklar.) [M?slim]

(Peygamberim diyen yalanc?lar ??kacak, benden sonra peygamber gelmeyecek.) [Mi?kat] (Peygamberim diyen bir?ok yalanc? ??km??t?r.)

(S?nnetimi ?ld?rerek dini bozmaya ?al??an kimseler ??kacak.)
[Deylemi]

(Kur’andan ba?ka bir ?eye uymay?z diyenler ??kacak.) [Ebu Davud]

(Benden bir hadis s?ylenince, “Resulullah b?yle s?ylemez, hadisi b?rak, Kur’ana bak” diyerek beni yalanlayanlar ??kacak.)
[Ebu Ya’la]

(Kur’andan ba?ka
[s?nneti, icmay? ve k?yas?] delil kabul etmem diyenler ??kacak.) [Ebu Davud]

(K?firler i?in gelmi? olan ?yetleri, M?sl?manlar? k?t?lemek i?in delil olarak kullanacaklar.)
[?bni ?mer] (Vehhabiler, m??rikler hakk?nda inen ?yetleri M?sl?manlar i?in, rafiziler de m?naf?klar hakk?nda inen ?yetleri Eshab-? kiram i?in delil g?sterdiler. Resulullah?n mucizesi meydana ??kt?.]

(S?nnet, bid’at gibi ?irkin, bid’at da s?nnet gibi ra?bet g?recek. S?nnete uyan garip olacak, yaln?z kalacak. Bid’ate uyan, ?ok yard?mc? bulacakt?r.)
[?ir’a]

(Kur’an, d?nyal?k i?in okunacakt?r.)
[Ebu Davud]

(Camilerde binden fazla ki?i namaz k?lacak, i?lerinde bir m?min bulunmayacak.) [Deylemi]

(?limler fitne unsuru olacak, camiler ve haf?zlar ?o?alacak, ama, hakiki ?lim hi? bulunmayacak.)
[Ebu Nuaym]

(Sonra gelenler, ?nceki ?limleri cahillikle su?layacak.)
[Asakir]

(Din adamlar?, ince meseleleri ele al?p, halk? ?a??rtacaklar.) [Taberani]

(Din ?limi kalmayacak, din adam? yerine ge?irilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, do?ru yoldan ??karmaya ?al??acak.)
[Buhari]

(Din adamlar?, halk?n istedi?i y?nde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini ticarete, menfaate alet edecekler.)
[Deylemi]

(Hacca, h?k?mdarlar gezi i?in, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din g?revlileri de g?steri? i?in gidecekler.)
[Hatib]

(Ki?i dinini ve d?nyas?n? ancak para ile ayakta tutabilecek, alt?n? g?m???
[paras? pulu] olmayan rahat edemeyecek.) [Taberani]

(?nsan?n b?t?n kayg?s? midesi olacak, ?erefi mal, k?blesi kad?n, dini para olacak.)
[S?lemi]


(Her as?r, ?ncekinden daha k?t? olacak, b?ylece K?yamete kadar hep bozulacak.)
[Hadika]

(?stanbul fethedilecektir. Bunlar?n kumandan? ne g?zel emir, askerleri ne g?zel askerdir.) [Hakim, ?. Ahmed, ?. S?yuti]

(Ey da?, sallanma, ?st?nde bir peygamber, bir s?dd?k, iki de ?ehid var.)
[Buhari] (Hazret-i ?mer ve Hazret-i Osman’?n ?ehid olaca??n? haber verdi.)

(Ya Osman halife olacaks?n, hilafet g?mle?ini ??karmak isteyecekler, sak?n ??karma! O g?n oru?lu olacak, benim yan?mda iftar edeceksin.)
[Hakim] (Aynen vaki olmu?tur.)

(?nsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi a?acaklar.)
[Ebu Davud]

(?e?itli isimler alt?nda ?araplar ??kacak, helal say?lacak.) [?.Ahmed]

(Ortal?k bozulacak, dine uymak avu?ta ate? tutmak gibi zor olacak.)
[Hakim]

(K?pek beslemek, evlat yeti?tirmekten daha cazip olacak.) [Hakim]

(K?t? kad?nlar, ?o?al?p, zina bir toplum i?inde yay?l?rsa, halk, daha ?nce g?r?lmemi?
[frengi, AIDS gibi] bula??c? hastal?klara maruz kal?r. ?l??de, tart?da hile yap?l?rsa, ge?im darl??? ba? g?sterir.) [Beyheki]

(Erkekler azalacak, kad?nlar ?o?alacak.)
[Buhari]

(?alg? her yere yay?lacak, g?venlik g??leri ?o?alacak.) [Beyheki]

(Anar?i ve ?l?m ?o?alacak.)
[?bni Mace]

(??ler, ehli olmayana verilecek.) [Buhari]

(Bu dinin ba?lang?c? gibi, sonu da garip olacak!)
[Tirmizi]

(Sadece tan?d?klara selam verilecek ve yazarlar ?o?alacak.) [Hakim]

(Zengine mal? i?in tazim edilecek, fuhu? yay?lacak, gayri me?ru ?ocuklar ?o?alacak. B?y??e h?rmet, k????e de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna b?r?necek.)
[Hakim]

K?yametin kopmas? ile ilgili hadis-i ?erifler:
(Erkek erkekle, kad?n kad?nla yetinmedik?e, k?yamet kopmayacak.) [Hatib]

(Lutilik mubah say?lmad?k?a k?yamet kopmayacak.) [Deylemi]

(Deprem, fitne, katillik artmad?k?a, k?yamet kopmayacak.)
[Buhari]


(Karde?ler farkl? dinden olmad?k?a k?yamet kopmayacak.)
[Deylemi]

(K?t?ler d?nyaya hakim olmad?k?a k?yamet kopmayacak.)
[Tirmizi]

(M?sl?manlarla Yahudiler sava?mad?k?a k?yamet kopmayacak.) [M?slim]

(Allah’a inanan M?sl?man kald??? m?ddet?e k?yamet kopmayacak.) [M?slim]

Yukar?da bildirilen k???k alametlerin ?o?u ??kt?. Hen?z ??kmam?? olan k???k alametlerden baz?lar? ?unlard?r:
(Ki?i yol kenar?nda kad?nla beraber olacak.) [Hakim]

(Konu?an hayvanlar olacak.) [Tirmizi]

(K?yamet alametidir ki, erkek evde yokken kad?n?n yapt?klar?n? ayakkab?s? haber verecektir.)

[?. Ahmed]

K?yametin b?y?k alametleri de ?unlard?r:
(Mehdi gelecek.) [Ebu Nuaym]

(Deccal gelecek.) [?.E. ?eybe]

(?sa g?kten inecek, duman ??kacak, K?be y?k?lacak.)
[Buhari]

(Dabbet-?l-arz ??kacak) [Tirmizi]

(Yec?c ve Mec?c ??kacak.)
[?bni Cerir]

(Ate? ??kacak, g?ne? bat?dan do?acak.) [M?slim]

G?ne?in bat?dan do?mas?n?, b?t?niler, bat?l?lar?n M?sl?man olmas? diye tevil etmi?lerse de, bu tevilleri b?t?ld?r. ??nk? hadis-i ?erifte buyuruluyor ki:
(G?ne? bat?dan do?mad?k?a k?yamet kopmaz. G?ne? bat?dan do?unca, insanlar onu g?r?r ve hepsi de iman ederler. Fakat bu imanlar? fayda vermez.) [Buhari]

Gayb? bilmek m?mk?n m??

Sual:
Kur’anda ana rahmindeki ?ocu?un cinsiyetinin ve ya?murun ne zaman ya?aca??n?n yani gayb?n bilinemeyece?i a??klan?yor. H?lbuki G?n?m?zdeki teknoloji sayesinde ultrasonla ?ocu?un cinsiyeti tespit edilebiliyor. Meteoroloji sayesinde hava durumu tahmin ediliyor. Bunu a??klamak m?mk?n m?d?r?

CEVAP

O ?yet-i kerimenin meali ??yledir:

(K?yametin ne zaman kopaca??n? ancak Allah bilir. [Nereye, ne zaman ve ne miktarda] ya?mur ya?d?raca??n? ve rahimlerde olan? da O bilir. Hi? kimse, yar?n [hay?r ve ?erden] ne kazanaca??n? ve nerede ?lece?ini bilemez. ??phesiz Allah, her ?eyi bilendir, her ?eyden haberdard?r.) [Lokman 34]

Mensur, r?yas?nda ?l?m mele?ini g?r?p, ne kadar ya?ayaca??n? sorar. O da, be? parma??n? g?sterir. Tabircilerden kimi be? y?l, kimi be? ay, kimi be? g?n ya?ayacaks?n derler. ?mam-? a'zam Ebu Hanife hazretleri, (?l?m mele?i, “Ben bunu bilmem, bu, Lokman suresindeki bilinmeyen be? gaybdan biridir” demek istemi?tir) buyurur. (Medarik)

Gayb nedir? Bu bilinince, bu sualin cevab? gayet kolay anla??l?r. His organlar?yla, teknik bilgiyle, yani tecr?be ve hesapla anla??lamayan ?eylere gayb denir. Mesela Cennetin, Cehennemin ve meleklerin varl??? b?yledir. Bir ?ocu?un b?y?y?nce, iyi mi, k?t? m?, ?lim mi, zalim mi olaca?? gibi ?eyler ak?lla, teknikle bilinmez.

Bug?n ultrasonla veya ba?ka yolla ?ocu?un cinsiyeti bilindi?ine g?re, bu gayb de?ildir. Bilinen bir ?eydir. (Ana rahmindekini ancak Allah bilir) demek, (?ocu?un sa? salim do?up do?mayaca??n?, said mi ?aki mi, yani Cennetlik mi Cehennemlik mi olaca??n?, ne i?ler yapaca??n? ancak Allah bilir) demektir. Bug?n bile, cinsiyeti, belli bir ayl?ktan sonra ancak biliniyor. ?? ayl?ktan k???k ?ocu?un cinsiyeti bilinemiyor. Uzuvlar? te?ekk?l ettikten sonra bilinmesi normaldir. Bu aletle g?r?n?yor, gayb de?ildir. Yahut anne karn? ameliyatla a??l?p bak?ld???nda, ?ocuk erkek mi, di?i mi diye, g?r?nce, gayb bilinmi? olmaz. Karn?n? yarmay?p da, bir aletle veya ultrasonla bilinirse, bu da gayb? bilmek olmaz. Aletlerle ya?murun geli?ini g?r?p, yar?n ya?mur ya?acak diye tahminde bulunmak da gayb? bilmek de?ildir. Sokakta, eve do?ru gelen adam? pencereden g?r?p, (Birisi geliyor) demek, gayb? bilmek olmaz. G?rmeden bilmek, gayb? bilmek olur.

Allah? te?l? dilediklerine, mucize ve kerametle gayb? bildirebilir. Bunlar?n bilmesi de, (Ancak Allah bilir) ?yet-i kerimesine z?t olmaz. (Ancak Allah bilir) demek, (O bildirmedik?e kimse bilemez) demektir.

 

   Yorumlar

 
Hakan Altun, A??k Oldum Muhammed'e izle


Boy George ?zmir'de


Serdar Orta? - Lo?


Bosna fark att?


m?sl?m g?rses bir ben miyim


Barbie yeni Y?l Hikayesi t?rk?e dublaj izle


Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru Aleyna


B?y?k G?nahlar


Hasan Dursun - Ravza ilahileri


Tu?ba ?zerk - Gidesim Geldi izle


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe