top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Niyet amelden ?nce gelir

Niyet amelden ?nce gelir - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

3748
islami sohbet
Yap?lan amelin sevab?, niyetin d?zg?n olmas?na ba?l?d?r. Bir hadis-i ?erifte; (Eshab?m?n hi?birine dil uzatmay?n?z. Onlar?n ??nlar?na yak??mayan bir ?ey s?ylemeyiniz! Nefsim elinde olan Allah? te?l?ya yemin ederim ki, sizin biriniz Uhud da?? kadar alt?n sadaka verse, eshab?mdan birinin bir m?d arpas? kadar sevap alamaz) buyuruldu. ??nk?, sadaka vermek ibadettir. ?b?detlerin sevab? niyetin temizli?ine g?redir. Bu hadis-i ?erif, Eshab-? kiram?n kalblerinin ne kadar ?ok temiz oldu?unu g?stermektedir.

Niyetin do?ru olmas?na ve niyetin i?inde, nefsin bir arzusu gizlenmi? olmamas?na ?ok dikkat etmelidir. Niyetin do?ru olmas? i?in, Allah? te?l?ya yalvarmal?d?r. Her iyi i?te, niyete dikkat etmelidir. ?yi niyet olmad?k?a, o i?i yapmamal?d?r.

?slamiyet’te ibadet yapmak i?in, niyetin b?y?k ?nemi vard?r. Yap?lan her i?in ?slamiyet’e uygun olup olmad???, niyet ile anla??l?r. Allah? te?l?, Cehennemden kurtulmay? ve Cennete girmeyi vazife olarak bildirmeseydi, yaln?z Cenneti, Cehennemi d???nerek yap?lan ibadetler de makbul olmazd?. Din b?y?kleri, ibadet yaparken bunlar? d???nmezler. Yaln?z Allah? te?l?n?n r?z?s?n? d???n?rler. Fakat her M?sl?man?n ahiret menfaatlerini d???nmesi, k?fi g?r?lm??t?r. ?badetleri ?detten ay?rmak i?in, d?nya menfaatlerini d???nmemek ?art olmu?tur. Allah i?in ve ahiret menfaati i?in yap?lan ?eyler, ibadet olmu?tur. D?nya menfaati i?in yap?lan ?eyler, ?det say?lm??t?r.

?slamiyet’te niyet o kadar m?himdir ki, ?slamiyet’in emretti?i bir ?ey, d?nya menfaati i?in yap?l?nca sahih ve makbul olmuyor. D?nya i?i say?l?yor. Herhangi bir d?nya i?i de, ahiret menfaati i?in yap?l?nca, ibadet h?lini al?yor.

D???ncesini temizleyen ve niyetini d?zelten bir kimse, yemekte, i?mekte ve her t?rl? d?nya i?lerinde ahiret faydas?n? g?zeterek, sevap kazanmak f?rsat?n? elden ka??rmaz. ?nsanlar b?t?n i?lerinde, hatta ibadetlerinde, d?nya menfaati, maddi kazan? aramaya al??t?r?l?rsa, menfaatperestlik, egoistlik has?l olur. H?lbuki ?slamiyet, nefslerin b?yle k?t? isteklerini yat??t?rmay?, maddicilikten fed?k?rl?k etmeyi, menfaati hakir g?rmeyi, ahlak?n ve ruhun temizlenmesini, y?kselmesini istemektedir.

?slamiyet’e uyman?n, ibadet etmenin, d?nya menfaatleri ?zerine kurulmayaca??, ak?l sahipleri i?in pek meyd?nda olan bir hakikattir. B?yle oldu?unu ?yet-i kerimeler ve hadis-i ?erifler g?stermektedir. ?ur? suresinin yirminci ?yet-i kerimesinde mealen; (Ahireti kazanmak i?in ?al??anlar?n kazan?lar?n? artt?r?r?z. D?nya menfaati i?in ?al??anlara da, ondan veririz. Fakat, ahirette bunlar?n eline bir ?ey ge?meyecektir) buyuruldu.

Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Allah? te?l?, ahiret i?in yap?lan iyiliklere d?nyada da m?k?f?t verir. Fakat, yaln?z d?nya i?in yap?lan i?lere ahirette hi? m?k?f?t vermez.)

?slamiyet’in ahiretteki faydalar?yla birlikte d?nyadaki faydalar?n?, sosyal iyiliklerini de d???nmek yasak de?ildir. ?slamiyet’in h?k?mlerinin, d?nyada olan faydalar?n? ve iyiliklerini M?sl?manlar?n da bilmesi faydal?d?r. Ancak, M?sl?manlar?n yaln?z bilmekte kalmas? laz?m olup, ibadetleri d?nya faydalar? ?zerine bin? etmek derecesine gelmemelidir. B?yle olursa, ibadetler bozulur. ?slamiyet’in istedi?i vazifelerde d?nya i?in ne kadar fayda bulunursa bulunsun, bunlar? yaln?z Allah? te?l?n?n emri oldu?u i?in ve ahirette, azaptan kurtulmak i?in yapmak laz?md?r. B?yle niyet olunca, d?nya faydalar?n?n ayr?ca d???n?lmesi de, zarar vermez.

?b?detlerde ahiret faydalar?n? b?rakarak, yaln?z sosyal iyilikler aramak ve bu ara?t?rmay? es?s tutmak, dine inanmamak hastal???n?n alametlerindendir. ?slamiyet’in h?k?mlerinin d?nyadaki faydalar?, iyilikleri pek m?him ve meyd?nda olmakla beraber, Cennet ve Cehenneme inananlar, d?nya menfaatlerini h?t?rlar?na bile getirmezler. Ahiretteki say?s?z ve sonsuz sa?detler ve ?ok ac? ve nihayetsiz felaketler kar??s?nda d?nyan?n gelip ge?ici zevk ve ac?lar?n?n hi? de?eri yoktur. ?slamiyet’in h?k?mleri, sosyal faydalar ?zerine kurulursa, bu h?k?mlerin zamanla de?i?mesine, bozulmas?na yol a?ar. Amel, niyete g?re d?r?st olur. Nitekim hadis-i ?erifte; (M?minin niyeti amelinden hay?rl?d?r) buyurulmu?tur.

Hazret-i ?mer; "Amellerin efdali, farzlar? yapmak, haramlardan sak?nmak ve do?ru bir niyet sahibi olmaktad?r" buyurmu?tur.

Ebu Hureyre hazretleri; "?nsanlar, niyetlerine g?re ha?rolunurlar" buyurmu?tur.

Hasan-? Basri hazretleri; "Cennet ehlinin Cennette ve Cehennem ehlinin de Cehennemde ebedi olarak kalmalar?, niyetleri sebebiyledir. ??nk? niyetleri, inan?lar?nda ebedi kalmak ?eklindedir" buyurmu?tur.

Bilal bin Sa'da hazretleri; "Bir kimse m?minim dedi?i zaman, Allah? te?l? onun ameline bakmadan b?rakmaz. Amel etti?i vakit vera?na bakar. Vera sahibi olunca da onun niyetine bakar. E?en niyeti d?zg?nse, di?er kusurlar?n? affeder" buyurmu?tur.

?mam-? Sevri hazretleri de; "?nceki M?sl?manlar, nas?l amel edeceklerini ??rendikleri gibi, nas?l niyet edeceklerini de ??renirlerdi" buyurmaktad?r.


 

   Yorumlar

 
Badr hari by rachid


kurtlar vadisi pusu 92. b?l?m


Canim istemedi gitmedim


elazig Sohbet Odalar?


Ali Ercan - Unutursun Mihriban'im izle


Murat ?nce - Bize Kalan


T?rk Mal? 5.B?l?m Full izle


rammstein-zerstoren-kaoklai-buakaw-muay thai


Asl? Dans etmeye ihtiyac?m var


Manavgat Festivali


Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti
mircte ?ok seviyorsan birini
mircte sohbet odalar?

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe