top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 KIYAMET ALAMETLER?

KIYAMET ALAMETLER?, B?y?k Alametler , K???k Alametler - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

9920
islami sohbet

De?erli karde?imiz,

(E?râtu's-Saa), âhir zamanda (zaman?n sonlar?) ortaya ç?karak K?yâmet'in yakla?t???n?, kopmak üzere oldu?unu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle Küçük Alametler (Alâmât-? Su?ra) ve Büyük Alametler (Alâmât-? Kübrâ) olmak üzere iki bölüm halinde incelenir.

Kur'an, K?yâmet'in zaman?n? Allah'tan ba?ka kimsenin bilemeyece?ini belirtir (el-A'raf, 7/187; Lokmun 31/34; el-Ahzab, 33/63). Buna kar??l?k yakla?t???n? (el-Zümer, 54/1), yak?n oldu?unu (en-Nahl, 16/77), ans?z?n gelece?ini (el-A'raf, 7/187) bildirir. K?yâmet alametlerinin belirdi?ini (Muhammed, 47/18) ifade etmekle birlikte bunlar hakk?nda bilgi vermez. Ancak, "Saat yakla?t?, ay yar?ld? yar?lacak." (el-Kamer, 54/1) âyetinin ikinci bölümünün "ay yar?lacak" biçimde anla??lmas? durumunda, bu olay Kur'an'da an?lan tek K?yâmet alameti olma özelli?i kazan?r.

Hadis külliyâtlar? ise K?yâmet'ten önce ortaya ç?kacak alametlerden söz eden çok say?da hadis ihtiva eder. ?slâm bilginleri hadislerde dile getirilen alametleri nitelikleri aç?s?ndan de?erlendirerek bunlar? Küçük Alametler (Alâmât-? Su?râ) ve Büyük Alametler (Alâmât-? Kübrâ) olmak üzere iki ba?l?k alt?nda toplam??lard?r. Âhir zaman olarak tan?mlanan K?yâmet öncesi donemde dini duygu, dü?ünce ve davran??lar?n zay?flamas?, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terkedilmesi, ahlaks?zl???n ço?almas? biçiminde kendini gösteren Küçük Alametler'in ba?l?calar? ?u ?ekilde s?ralanabilir:

a) ?nsanlar?n bina yapmakta birbiriyle yar??malar? (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

b) ?nsanlar?n ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)

c) Câriyenin efendisini do?urmas? (Müslim, ?mân, 1).

d) Hicaz'da bir ate?in ç?karak Busra'da (?am yak?nlar?nda bir yer) develerin ayaklar?n? ayd?nlatmas? (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

e) F?rat nehrinin sular?n?n çekilerek, nehir yata??ndan alt?n ç?kmas? (Müslim, Filen, 29-31).

f) ?kisi de hak iddias?nda bulunan iki büyük ?slâm ordusunun birbiriyle sava?mas? (Buhâr?, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).

g) ?slâmî ilimlerin ortadan kalkmas?, cehaletin artmas? (Buhârî, Fiten, 4).

h) Depremlerin ço?almas? (Buhârî, Fiten, 25).

?) Zaman?n yakla?mas?, gece ile gündüzün e?it olmas? (Buhârî, Fiten, 25).

i) Cinâyetlerin ço?almas?, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).

j) Yahudilerle Müslümanlar?n sava?malar?, Müslümanlar?n Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII/341; Müslim, Fiten, 79-82).

k) Zinan?n aç?kça i?lenmesi, içki tüketiminin artmas?, kad?nlar?n ço?al?p erkeklerin azalmas? (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335).

l) Kahtân'dan bir ki?inin ç?karak, insanlar? asâs? ile sevketmesi Buhârî, Fiten, 23).

K?yâmetin büyük alâmetleri ise ?u hadis-i ?erifte toplu olarak zikredilir:

Huzeyfetu'l-Gifar? (r.a)'den rivayet edilmi?tir: Biz bir gün kendi aram?zda konu?urken, Hazreti Peygamber yan?m?za ç?kageldi. Bize "Ne konu?uyorsunuz?" dedi. Biz de "K?yâmet gününden konu?uyoruz" diye cevap verdik. Hazreti Peygamber; "?üphesiz on alâmet görülmedikçe k?yamet kopmayacakt?r." dedi ve "Deccâl'i, duman?(duhan), Dâbbetü'l-arz'?, güne?in bat?dan do?mas?n?, ?sa (a.s.)'?n yere inmesini, Ye'cûc ve Me'cuc'u, do?uda, bat?da ve Arap yar?madas?nda olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den ç?karak insanlar? Mah?ere sürecek ate?in vuku bulaca??n? söyledi." (Müslim, Fiten, 39).

K?yâmetin bu on büyük alameti ba?ka hadislerce ya da ?slâm bilginlerince ?u ?ekilde aç?klan?r:

1. Deccal'in ortaya ç?k???: Deccâl, k?yâmette zuhur edecek yalanc? bir ki?idir, ?slâm Dini'ni ve Müslümanlar? ifsad edip, kötülü?e ve bozgunculu?a sevketmek isteyecektir. Deccal'in sa? gözünün kör oldu?u, iki gözünün aras?nda "kâfir" yazd???, çocu?unun olmad???, Medine'ye ve Mekke'ye giremeyece?i, ortaya ç?kt?ktan sonra yeryüzünde k?rk gün kalaca??, bu süre içerisinde istidrac türünden baz? ola?anüstü olaylar gösterece?i, daha sonra da yine k?yâmetin büyük alametlerinden olan Hz. ?sa'n?n yeryüzüne inmesiyle onun taraf?ndan öldürülece?i sahih hadislerde belirtilmi?tir (Buhâr?, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

2. Duhan'?n ç?k???: Duman anlam?na gelen duhan da k?yâmetin büyük alametlerinden biridir (Müslim, Fiten, 39). K?yâmetin vukuundan önce dünyay? bir duman bulutu kaplayarak, k?rk gün ve k?rk gece kalacak, mü'minler nezleye tutulmu? gibi, kâfirler ise sarho? gibi olacaklard?r.

3. Dabbetü'l-arz'?n ç?k???: K?yâmet'ten önce ç?kaca?? bildirilen bir yarat?kt?r. Kelime anlam? "yer hayvan?" demektir. Kur'an-? Kerim'de,

"Kendilerine söylenmi? olan ba?lar?na geldi?i zaman, yerden bir çe?it hayvan (dâbbe) ç?kar?r?z ki o, onlara, insanlar?n âyetlerimize kesin olarak inanmad?klar?n? söyler." (en-Neml, 27/82)

buyurulmaktad?r. Hz. Peygamber Dâbbetü'l-arz hakk?nda,

"Ç?kacak olan k?yâmet alametlerinden ilki, güne?in bat? taraf?ndan do?mas? ile, bir ku?luk vakti insanlara kar?? bir dâbbenin (hayvan?n) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkada??ndan evvel olur. Akabinde di?eri de onun izi üzerinde yak?n olarak meydana gelir." (Müslim, Fiten, 118) buyurmu?tur.

4) Güne?in Bat?dan do?mas?: Güne? bat?dan do?acak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemi? olanlar?n imanlar? kendilerine bir yarar sa?lamayacakt?r (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

5. Hazreti ?sa (a.s)'?n inmesi: Ehl-i sünnet itikad?na göre K?yâmetin vukuundan önce Hazreti ?sa yeryüzüne inecek, Hristiyanlar? ?slâm'a davet edecek, Deccâl'i öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)'in ?erîati ile hükmedecektir (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, ?mân, 242-247).

6. Ye'cûc ve Me'cûc'ün ç?k???: K?yâmetin vukuundan önce ç?karak "yeryüzünde bozgunculuk yapacak" (el-Kehf, 18/94) olan as?llar? ve soylar? belirsiz iki insan toplulu?udur (Muhammed Hamdi Yaz?r, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn'in önlerine yapt??? seddin y?k?larak (el-Enbiya, 21/96) aç?lmas? ile yeryüzüne da??lacaklar, insanlara sald?racak, kentleri yak?p-y?karak harabe haline getireceklerdir. Baz? rivayetlerde bu seddin Çin seddi oldu?u zikredilir (Muhammed Hamdi Yaz?r, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhâr?, Enbiyâ, 7; Müslim, Fiten, 1,2).

7.8.9. Do?uda, Bat?da, Arap Yar?madas?nda olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de K?yâmet'in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39).

10. Yemen'den ç?kacak olan büyük bir ate?in insanlar? önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

Ebu Davud ve Tirmizi'nin Sünenlerinde yeralan baz? hadislere göre Mehdî'nin ç?kmas? da K?yâmet'in büyük alametlerindendir (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N. ?r. M.Abdul Hamid IV, 100, 106).

Hz. Peygamber (s.a.s), K?yâmetin kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopaca??n? bildirmi?tir. Bu hadislere göre K?yâmet kopmadan önce mü'minlerin ruhlar? al?nacak ve onlar?n âhirete göçmeleri sa?lanacakt?r (Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

 

   Yorumlar

 
Black Eyed Peas - Meet Me Halfway


?slam Nedir ?


Hadise - Kahraman izle


Be?ikta?-ta operasyon ba?l?yor


Osman ?ztun? - Mehmedim


Grup Hepsi - Tik Tak


Van'? Rock Sallad?


S?cakta K?rk Defilesi


Britney Spears - 3


Deniz Arcak - Sevdim Seni Mabuduma


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe