top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Canakkale Ozel
  Dini Sohbetler
  Evlilik
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  Mircte Sohbet
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  Türk Destanları
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Kaz? ve Kaderin ?nce Bilgileri

Kaz? ve Kaderin ?nce Bilgileri ,?mam-? Rabbani Hazretlerinin Mektubat'?ndan Mevl?n? Bedredd?ne Arab?'ye yaz?lan289. Mektub - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

9233
islami sohbet

Allah? te?l?n?n ismine s???narak, mekt?bumu yazma?a ba?l?yorum. Kaz? ve kaderin ince bilgilerini, kullar?ndan se?ilmi? olanlara bildiren ve do?ru yoldan sapmamalar? i?in, c?hillerden sakl?yan, Allah? te?l?ya hamd ederim! Kaz? ve kaderin esr?r?n?, din c?hilleri anl?yamay?p, do?ru yoldan kayar. ?nsanlar? i?lerinde mecb?r, es?r vey? h?kim, yarat?c? sanmak tehl?kesine d??erler. Allah? te?l?, Peygamberlerinin en ?st?n? ile, kullar?na do?ru yolu, do?ru bilgiyi g?sterdi. Yanl?? d???nen c?hillerin ve ?s?lerin ?zr, beh?ne etmelerine meydan b?rakmad?. O b?y?k Peygambere ve Akrab?s?na ve Esh?b?n?n hepsine, bizden iyi d??lar ve sel?mlar olsun (sallallah? te?l? aleyhi ve al? ?lihi ve Esh?bih)! Onun Esh?b?n?n herbiri, Allah? te?l?ya it?at edenlerin ve kadere inan?p, kaz?ya r?z? olanlar?n en iyisidir.

Kaz? ve kader bilgisini, ?ok kimseler anl?yamam??, do?ru yoldan ayr?lm??d?r. Bu bilgi ?zerinde akl y?r?tenler, vehm ve hay?llerine kap?lm??d?r. Bunlardan bir k?sm?, insanlar?n istiyerek yapd??? i?lerinin cebr, zor ile oldu?unu sanm??, ?oklar? da, insanlar?n her i?i yaratarak yapd???n?, istiyerek yap?lan i?lere, Allah? te?l?n?n kar??mad???n? s?ylemi?dir. ???nc? anlay?? ?ekli de, do?ru yolda gidenlerin, isl?miyyeti iyi anl?yanlar?n s?z?d?r ki, bunlar, (F?rka-i n?ciyye) ismi ile m?jdelenmi? olan Ehl-i s?nnet vel-cem?'at'dir. Allah? te?l?, o y?ksek ?limlerden ve onlar?n yolunda gidenlerden r?z? olsun! Bunlar, birinci ve ikinci k?smda olanlar gibi ta?k?nl?k yapmam??, orta yolu se?mi?lerdir.

Ehl-i s?nnetin re?si olan im?m-? a'zam Eb? Han?fe (rahmetullahi aleyh), im?m-? Ca'fer-i S?d?kdan (rad?yallah? anh) sordu:
- Allah? te?l?, insanlar?n istekli i?lerini, onlar?n arz?suna b?rakm?? m?d?r?
- Allah? te?l?, r?b?biyyetini, ?ciz kullar?na b?rakmaz, buyurdu.
- Kullar?na, i?leri zor ile mi yapd?r?yor?
- Allah? te?l? ?dildir. Kullar?na zor ile g?n?h i?letip, sonra Cehenneme sokmak, Onun ad?letine yak??maz, buyurdu.
- O h?lde, insanlar?n, istekli hareketi, kimin arz?su ile oluyor, kim yap?yor?
- ??leri insanlar?n arz?suna b?rakmam?? ve kimseyi cebr etmemi?dir. ?kisi aras? olagelmekdedir. Yaratma?? kullar?na b?rakmad??? gibi, zor ile de yapd?rmaz.

??te, Ehl-i s?nnet ?limleri diyor ki, kullar?n istekli hareketlerini, i?lerini Allah? te?l? ?c?d etmekde, yaratmakdad?r. Onun kudreti ile var oluyorlar. Fekat, insan?n kudreti de kar??makdad?r. ?stekli hareketlerimiz, Allah? te?l?n?n kudreti ile (Yarat?l?r) ve bizim kudretimiz ile (Kesb edilmi?) olur.

Ehl-i s?nnetden, Eb?l-Hasen-i Al? E?ar?ye g?re, insanlar?n istekli i?lerine, kendi ihtiy?rlar?, hi? kar??maz. Yaln?z, kul bir i? yapmak isteyince, Allah? te?l?, o i?i hemen yaratmakdad?r. ?det-i il?h?si hep b?yledir. ??in yap?lmas?nda kulun kudretinin tes?r i olmaz. Bu s?z?, (Cebriyye) mezhebinin s?z?ne yak?nd?r. Bunun i?in, E?ar? mezhebine (Cebr-i m?tevass?t) denilmekdedir.

B?y?k ?lim, Eb? ?sh?k ?sfer??n? buyurdu ki, (?nsanlar?n yapd???, istekli hareketlerinin meyd?na gelmesinde, kendi kudretleri de i?e kar??makdad?r. ?? iki kudretin bir araya gelmesi ile yap?l?yor. Biri, kulun kudreti, ikincisi Allah? te?l?n?n kudretidir. Ayr? iki kuvvetin tes?r i ile, bir i? meyd?na gelir) diyor. E?ar?den k?d? Eb? Bekr-i B?k?ll?n? buyuruyor ki, (?nsan?n kudreti, i?in meyd?na gelmesine de?il, i?in iyi vey? fen? olmas?na, yan? t?at vey? g?n?h olmas?na tes?r  eder. M?t?r?d? mezhebi de b?yledir). Bu za?f kulun anlad???na g?re, insan?n kudreti, i?in yap?lmas?na da, iyi vey? fen? olmas?na da, birlikde tes?r  etmekdedir. ??nki, i?in meyd?na gelmesine tes?r  etmeyip, yaln?z iyi vey? fen? olmas?na tes?r  eder demek man?s?zd?r. ??nki, i?in iyi vey? k?t? olmas?, i?in yap?lmas? ile meyd?na ??kar. Fekat, bunun i?in de, ayn? kuvvetin ayr?ca tes?r  etmesi l?z?md?r. ??in yap?lmas? ba?kad?r, iyi vey? fen?l???n?n yap?lmas? ba?kad?r. O h?lde, i?in iyi vey? fen? olmas? i?in de, kuvvetin ayr?ca tes?r i l?z?md?r demek, yanl?? olmaz. Eb?l-Hasen-i E?ar?, b?yle demiyor. H?lbuki, insanlar?n kudretini Allah? te?l? yaratd??? gibi, bu kudretin tes?r  etmesini de Allah? te?l? yaratmakdad?r. Bunun i?in, kulun kudretinin tes?r  etdi?ini s?ylemek, hak?kate dah? yak?n olur. E?ar? mezhebi, Allah? te?l?n?n, kullar?n? cebr etdi?ini bildirmi? oluyor. ??nki, kulda ihtiy?r?n yan? be?endi?ini yapmak bulunmad???n? ve kulun i?inde, kendi kuvvetinin hi? tes?r i olmad???n? bildiriyor. Bu mezhebi, cebriyyeden ay?ran ?ey, cebriyye mezhebinde, bir insan, bir i?i yapd? demek, mec?zd?r. Yan?, o istekli i?i, yaln?z Allah? te?l? yapm??d?r. O insan?n eli ile yapm??d?r. ?nsanda kudret yokdur derler. E?ar? ise, i?i yapan, hak?katde insand?r. Ancak, insan?n iste?i ile de?il, Allah? te?l?n?n istemesi ile yapm??d?r. ?nsanda ihtiy?r yokdur diyor. Ehl-i s?nnetden, E?ar?den ba?kalar?, kulun kudreti, yapd??? istekli i?de tes?r  eder diyor. E?ar? ise, kudreti ancak, i?in yarat?lmas?na sebeb olup, yarat?lmas?nda tes?r i olmaz diyor ki, her ikisine g?re de, i?i insan yapd? demek do?ru olur. Ehl-i s?nnet, Cebriyyeden, b?ylece ayr?lm?? olur. Cebriyye mezhebinin, insan?n, istekli i?lerini hak?katen yapd???n? kab?l etmemesi, i?i insan yapd? demek mec?zd?r demesi k?frd?r, Kur'?n-? ker?mi ink?r etmekdir. (Temh?d) kit?b?n?n s?hibi iyor ki, Cebriyye mezhebinde, (??i insan?n yapmas? mec?zd?r, g?r?n??d?r, insanda kudret yokdur. Kullar, r?zgarla sallanan yaprak gibidir. ?nsanlar?n her hareketi, a?ac?n hareketi gibi mecb?r?dir) diyenler k?fir olur. Yine diyor ki, Cebriyyenin, (Kullar?n iyi, k?t?, b?t?n i?leri, hak?katde onlar?n de?ildir. ?htiy?r? hareketleri de yapan, yaln?z Allahd?r) s?zleri de k?frd?r.

S??l: ?m?m-? E?ar?  insan?n i?inde, kudretinin tes?ri yokdur, hak?katde insan?n ihtiy?r? da yokdur dedi?i h?lde, i?i yapan hak?katde kuldur demesi, do?ru mudur?

Cev?b: ?nsan kudretinin, i?inde tes?r i yok ise de, Allah? te?l?, i?i yaratmas? i?in, onun kudretini sebeb k?lm??d?r. Allah? te?l?n?n ?deti ??yledir ki, insan kudretini ve ihtiy?r?n? bir i? i?in kullan?nca, Allah? te?l?, o i?i yarat?yor. ?nsan?n kudreti, b?ylece, i?in yap?lmas?na sebeb oluyor. ??lerin yap?lmas?na tes?r  etmi? oluyor. ??nki, kulun kudreti olmad?k?a, ?det-i il?h? o i?i yaratmamakdad?r. Bu ?dete g?re, i?i yapan, insand?r demek, hak?katde do?ru oluyor. E?ar? mezhebini do?ru yola uydurmak, ancak b?yle olur. Ba?ka d?rl? anlatanlar? ??bheli dinlemelidir.

Ehl-i s?nnet ?limleri kadere inanm??, kaderin hayrl?s?, ?erlisi, iyisi, k?t?s?, tatl?s?, ac?s?, hep Allah? te?l?dand?r demi?dir. ??nki (Kader), var etmek, yaratmak demekdir ve her?eyi yapan, yaratan, ancak Allah? te?l?d?r. (Mutezile), yan? kaderiyye f?rkas? kaz? ve kadere inanmad?. ??lerin, yaln?z kulun kudreti ile h?s?l oldu?unu zan etdi. ?erler, k?t?l?kler, Allah? te?l?n?n kaz?s? ile olsayd?, bunlar i?in az?b yapmazd?. Bunlara az?b yapmas? zulm olur dedi. B?yle s?zleri s?ylemek zulmd?r. C?hilce s?zd?r. ??nki, kaz? ve kadere inanmakla, kulun ihtiy?r? ve kudreti gitmez. (Kaz?) demek, bir insan?n bir i?i kendi ihtiy?r? ile yap?p yapmayaca??n?, Allah? te?l?n?n, ?nceden bilmesi demekdir ki, insanda ihtiy?r?n bulundu?unu g?stermekdedir. Kaz?ya inanmak ir?denin, ihtiy?r?n yok olmas?na sebeb olsayd?, Allah? te?l? da, yaratma?a mecb?r vey? memn? olurdu. ??nki, ezelde, her ?eyin var olaca??n? bildi ise, onu yaratma?a mecb?r olurdu. Yoklu?unu bildi ise, yaratmas? memn? olurdu. Kaz?ya inanmak, kulda ihtiy?r?n bulunmas?na inanma?a m?ni olsayd?, Allah? te?l?da ir?de ve ihtiy?r?n bulunmas?na inanma?a da m?ni olurdu. Allah? te?l?n?n yarataca?? ?eyleri ezelde bilmesi, ir?de s?fat?n? yok etmedi?i gibi, kullar?n?n yapaca?? ?eyleri de ezelde bilmesi, kullar?n ir?de ve ihtiy?r s?hibi olmalar?na m?ni de?ildir. Evet, insanlar?n kudreti azd?r. ??i yaln?z insan kudreti yapar demek, pek akls?zl?k olur ve d???ncesizli?in son derecesidir. Mutezilenin, burada da, do?ru yoldan ayr?lm?? oldu?unu, M?ver??nnehr ?limleri bildirmi?, bunlar?n s?z?, mec?s?lerin  s?z?nden dah? fen?d?r demi?lerdir. ??nki mec?s?ler, Allah? te?l?n?n bir ?er?ki, orta?? var sanm??d?r. Mutezile ise, say?s?z ortak var demekdedir.

(Cebriyye mezhebi), insan asl? bir i? yapmaz, c?ns?zlar gibi hareket eder. ?nsan?n kudreti, kasd?, ihtiy?r? yokdur diyor. ?nsanlar iyi i? yap?nca sev?b kazanmaz, k?t? i?lerine az?b yap?lmaz san?yor. K?firler, g?n?h i?liyenler maz?rdur, mes?l olmazlar. ??nki, insan?n her i?ini, yaln?z Allah yap?yor. ?nsan istese de, istemese de, Allah g?n?h yarat?yor. ?nsan g?n?h yapma?a mecb?rdur diyorlar. Bu s?zleri k?frd?r. Bunlara (M?rcie) de denir ki, mel?ndurlar. G?n?h, insana zarar vermez. ?s?, f?s?k, az?b g?rmiyecekdir dediler. Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki, (M?rcie mezhebinde olanlara yetmi? Peygamber, lanet etmi?dir). Mezhebleri tem?men yanl??d?r, bozukdur. ??nki, ihtiy?r?, istekli hareketimiz ile, titreme, refleks hareketlerinin ba?ka oldu?u meyd?ndad?r. Elimizle bir?ey tutmam?z, elbette ihtiy?r?m?z iledir. G?z se?irmesi, kalbin ?al??mas? ise, b?yle de?ildir. Kur'?n-? ker?m ve had?s-i ?er?fler, bu mezhebin bozuk oldu?unu bildirmekdedir. Nitekim, Secde ve Ahkaf ve V?k?'a s?relerinde, (Yapd?klar?n?n cez?s?d?r) ve Kehf s?resinde, (?stiyen ?m?n etsin, istiyen inanmas?n!) me?l-i ?er?fleri ile buyurmakdad?r.

?nsanlar?n ?o?u, tenbel oldu?undan ve niyyetleri k?t? oldu?undan ?zr, beh?ne ar?yor. S??lden, az?bdan kurtulmak i?in, E?ar?, hatt? Cebriyye mezhebine yana??yor. Bunlar, bazan, (?nsan?n hak?katde ihtiy?r? yokdur. ??i insan?n yapmas? mec?zd?r, g?r?n??dedir) diyor. Bazan da, (?nsan?n ihtiy?r? azd?r. Her?eyi yapan, Allah? te?l?d?r) diyor. Bu s?z, Cebriyye mezhebine kay?yor. Bunlar, baz? tesavvuf b?y?klerinin s?zlerini ?ne s?r?yor. Mesel?, (??leri yapan birdir. Hi?bir?ey yokdur, yaln?z O vard?r. ?nsan?n i?inde, kudretinin tes?r i yokdur. ?nsan?n hareketi, a?ac?n sallanmas? gibidir. ?nsan?n varl??? da, i?leri de, ??ldeki ser?b gibidir, bir g?r?n??den ba?ka bir?ey de?ildir) gibi s?zler, bu gev?ek, tenbellerin k?t? s?ylemelerini ve i?lemelerini destekliyor. Her?eyin do?rusunu, ancak Allah? te?l? bilir. Bildi?imiz kadar, bunlara ??yle cev?b veririz ki: E?ar?nin dedi?i gibi, e?er ihtiy?r, hak?katen bulunmasayd?, Allah? te?l?, kullar?n zulm etdi?ini bildirmezdi. ?nsan?n yapd??? i?de kendi kudreti tes?r  etmeyip, kudreti, yaln?z i?in yarat?lmas?na sebeb olsayd?, insanlar?n k?t? i?lerine zulm denmezdi. H?lbuki Allah? te?l?, Kur'?n-? ker?min bir?ok yerinde, insanlar?n zulm i?ledi?ini bildiriyor. ?nsan?n g?c?, i?in yarat?lmas?na tes?r  etmeyip, yaln?z sebeb olsayd? zulm buyurmazd?. Evet, Allah? te?l?dan gelen elemlerde, az?blarda, insan?n ihtiy?r? kar??m?yor. Fekat, bu zulm olmaz. ??nki, Allah? te?l?, kayds?z, ?arts?z m?likimiz, s?hibimizdir. M?lk yaln?z Onundur. M?lk?n?, istedi?i gibi kullan?r, hi? zulm olmaz. Fekat insanlar?n zulm etdiklerini bildirmesi, insanda ihtiy?r?n bulundu?unu g?stermekdedir. Burada zulm?n mec?z olmas? d???n?lemez. Hak?katler, zar?ret olmad?kca mec?z yap?lmaz.

?nsanlar?n ir?deleri, ihtiy?rlar? za?fdir, azd?r s?z?ne gelince, e?er Allah? te?l?n?n ihtiy?r? yan?nda azd?r denirse vey? insanlar?n ihtiy?r? yaln?z olarak i?leri meyd?na getiremez demek istenirse, do?ru olur. Fekat, e?er ihtiy?rlar?, i?lerin yap?lmas?na tes?r  etmez denirse, do?ru olmad???n? yukar?da bildirdik.

Allah? te?l?, kullar?na yapabilecekleri ?eyleri emr etmi?dir. ?nsanlar? za?f yaratd??? i?in, her emrinde kolayl?k g?stermi?dir. Nis? s?resi yirmiyedinci ?yetinde me?len, (Allah? te?l?, size haf?f, kolay emr etmek istedi. ??nki, insan za?f yarat?lm??d?r) buyuruldu. Allah? te?l?, (Hak?m)dir. Kullar?na yapam?yacaklar? ?eyi emr etmek hikmetine, refetine yak??maz. Kullar?na, kald?r?lam?yacak, b?y?k kayay? kald?rma?? emr etmeyip, herkesin ?ok kolay yapaca?? k?y?m, r?k?, secde, ufak bir ?yet okumak ile meyd?na gelen nem?z? emr etmi?dir. Nem?z k?lmak, herkes i?in ?ok kolayd?r. Ramez?n-? ?er?f orucu da, pek kolayd?r. Zek?t? da, ?ok haf?f emr etmi?, mal?n hepsini de?il, k?rkda birini verin demi?dir. Hepsini vey? yar?s?n? verme?i emr etseydi, kullar?na g?? olurdu. Merhameti, pek fazla oldu?undan, emri t?m yap?lamaz ise, dah? da haf?fletmi?dir. Mesel?, abdest alam?yanlara, teyemm?m etme?e, nem?zda ayak ?zere duram?yanlara, oturarak k?lma?a, oturam?yanlara da, yatarak k?lma?a, r?k? ve secde yapam?yanlara, ?m? ile k?lma?a, bunlar gibi, dah? nice kolayl?klara izn vermi?dir. ?sl?miyyetin emrlerine dikkatle ve ins?fla bakan, bu kolayl?klar? g?r?r. Allah? te?l?n?n, kullar?na ne kadar ?ok merhametli oldu?unu, pek iyi anlar. Emrlerin pek kolay olmas?n?n bir ??hidi de, ?ok kimselerin, emr olunan ib?detlerin, dah? artmas?n? istemesidir. Nem?z?n, orucun artmas?n? istiyen, ?ok g?r?lm??d?r. Evet, ib?det yapmak g?? gelen kimseler de, yok de?ildir. B?yle kimseler, normal insan de?ildir. B?yle bozuk kimselere, ib?detlerin zor gelmesine sebeb, nefslerinin karanl??? ve ?ehv?n? arz?lar?n?n k?t?l???d?r. Bu karanl?k ve k?t?l?kler, nefs-i emm?reden h?s?l olmakdad?r. Nefs-i emm?re, Allah? te?l?n?n d??man?d?r. ??r? s?resi on???nc? ?yetinde me?len, (?m?n ve ib?det etmek, m??riklere g?c gelir) ve Bekara s?resi, k?rkbe?inci ?yetinde me?len, (Nem?z k?lmak, yaln?z m?minlere, Allah? te?l?dan korkanlara kolay gelir) buyuruldu.

Bedenin hastal???, ib?detlerin yap?lmas?n? g??le?dirdi?i gibi, (B?t?n)?n hasta olmas? da g??le?dirir. Allah? te?l?, isl?miyyeti, nefs-i emm?reyi,  arz?lar?ndan, ?detlerinden vaz ge?irmek i?in g?nderdi. Nefsin istekleri ve isl?miyyetin istekleri birbirinin z?dd?d?r, aksidir. O h?lde, ib?detleri yapmakda g?cl?k ?ekmek, nefsin k?t?l???n? g?steren bir al?metdir. Nefsin arz?lar?n?n kuvveti, bu g??l???n ?oklu?u ile ?l??l?r. Nefsin istekleri kalmay?nca, g??l?k de kalmaz.

S?fiyye-i aliyyeden baz?s?n?n, insanda ihtiy?r?n bulunmad???n? vey? kuvvetsiz oldu?unu g?steren birka? s?z?n? yukar?da yazm??d?k. Tesavvuf b?y?klerinin, isl?miyyete uym?yan s?zlerine, hi? k?ymet verilmez. Nerde kald? ki, huccet ve sened olarak kullan?ls?n. Yan?, bir iddi?y?, d???nceyi isb?t i?in b?yle s?zleri ??hid getirmek, hi? do?ru olmaz. ??hid, sened olacak, uyulabilecek, ancak Ehl-i s?nnet ?limlerinin s?zleridir. S?fiyye-i aliyyenin s?zlerinden, ?limlerin s?z?ne uygun olanlar, kab?l edilir. Uym?yanlar?, kab?l edilmez. Burada da yine bildirelim ki, S?fiyye-i aliyyeden, h?lleri, ke?fleri do?ru olanlar, isl?miyyete uym?yan hi?bir?ey s?ylememi? ve yapmam??d?r. Ke?flerinden, h?llerinden, isl?miyyete uym?yanlar?n, yanl?? oldu?unu anlarlar. ?sl?miyyete muh?lif olan s?zlere ve hareketlere do?ru diye sar?lmak, z?nd?kl?k, ilh?d yan? dinsizlik al?metidir.

?unu da il?ve edelim ki, S?fiyye-i aliyyenin isl?miyyete uym?yan baz? s?zleri, h?lin kaplad??? zem?nda, ke?f yolu ile anlad?klar? bilgilerdir ki, o zem?n, akl ve ???rlar? ?rt?l? oldu?undan, ?zrl? say?l?rlar ve ke?fleri yanl?? olmu?dur. Ba?kalar?n?n, b?yle ke?flere, s?zlere uymas? c?iz de?ildir. B?yle s?zlere, isl?miyyete uyacak ?eklde man? vermek, kelimelerden anla??lan man?y? b?rak?p, me?h?r olm?yan man?lar?n? vererek, isl?miyyete uydurmak l?z?md?r. ??nki ???klar?n, muhabbet serho?lar?n?n s?zleri, ?e?idli man?lara gelir. Bu man?lar aras?ndan, do?ru ve onlar?n b?y?kl???ne yak??an man?y? bulup, ?yle kab?l etmek l?z?md?r.

 

   Yorumlar

 
Harikulade ?eyler


Mircte Tekrar sevmek


burdur Sohbet Odalar?


Senai Demirci - Unuttuk ilahileri izle


Samsun sohbet odalar?


R?yada ba?bakan g?rmek


Be? Bilinmeyen


Allah'?n S?b?ti S?fatlar?


18 mart ?anakkale ?ehitlerimizi dua ve rahmetle an?yoruz


malatya Sohbet Odalar?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti
mircte sohbet odalar?
Mircte Radyoya Kill Atmak
mircte ident de?i?tirme
mircte renkli yazma

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe