top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 ?yi niyet haram? helal yapmaz

?yi niyet haram? helal yapmaz - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

4074
islami sohbet
Bir M?sl?man?n yapt??? b?t?n i?ler, ya T?att?r yani ibadettir veya Ma'siyyettir yani g?naht?r, isyand?r yahut da Mubaht?r. Bunun i?in b?t?n i?ler; T?at, Ma'siyyet ve Mubah olmak ?zere ?? k?sma ayr?l?r.

G?nahlar, niyetsiz veya iyi niyet ederek i?lenirse, g?nah olmaktan ??kmaz. (Ameller, niyete g?re iyi veya k?t? olur) hadis-i ?erifi, t?atlara ve mub?hlara niyete g?re sevap verilece?ini bildirmektedir. Bir kimse, birinin g?nl?n? almak i?in ba?kas?n? incitse veya ba?kas?n?n mal? ile sadaka verse, yahut haram para ile mektep, c?mi yapt?rsa, bunlara sevap verilmez. Bunlara sevap beklemek, cahillik olur. Zul?m, g?nah, iyi niyet ile i?lenirse, yine g?nah olur. B?yle i?leri yapmamak sevapt?r. Bilerek yap?l?rsa, b?y?k g?nah olur. G?nah oldu?u bilinmeden yap?l?rsa, M?sl?manlar?n ?o?unun bildi?i ?eyleri, bu kimsenin bilmemesi, ??renmemesi de ayr?ca g?nah olur.

Bir kimse, i?ki i?en arkada?lar?n?n g?nl?n? ho? etmeyi niyet ederek onlar?n masas?na otursa; “Ben ?arap i?miyorum, arkada?lar?m?n g?nl?n? k?rmamak i?in oturuyorum. B?yle yapmak caizdir zira hadis-i ?erifte; (Amel niyete g?re de?erlenir) dese bunlar?n hi?biri do?ru olmaz. ??nk? niyet, ibadetlere ve mubah i?lere tesir eder. Haram i?ler, iyi niyet ile c?iz olmaz. Yi?itlik g?stermek veya para, mal kazanmak i?in gaz? eden kimse, cih?d sevab? kazanmaz. Mubahlar iyi niyet ile yap?l?nca, hay?r olup sevap kazan?l?r. Fakat, m?min karde?inin g?nl?n? ho? etmek niyeti ile haram i?lemek, c?iz olmaz ve bu kimse, (M?mini sevindireni, Allah? te?l? sevindirir) hadis-i ?erifine uymu? olmaz. Ancak zaruret ve fitne uyand?rmamak i?in, i?memek ?art? ile oturabilir ise de, ?nceden bundan sak?nmak laz?md?r.

Riy? ile ve Hakk? b?t?l ile kar??t?rarak mevki sahibi olmak c?iz de?ildir. ?yi niyet ile olsa da, c?iz de?ildir. ??nk?, haramlar? ve mekruhlar?, iyi niyet ile yapmak c?iz de?ildir. Hatta, baz? haramlar?n iyi niyet ile yap?lmas?, daha b?y?k g?nah olur. Niyetin iyi olmas?, t?atlarda, ibadetlerde faydal? olur. Mub?h, hatta farz olan bir amel, niyete g?re g?nah olabilir. G?nah i?leyenin; “Sen kalbime bak! Kalbim temizdir. Allah kalbe bakar” s?z?n?n yanl??, hatta zararl? oldu?u buradan da anla??lmaktad?r.

?badetin k?ymetli olmas?, ?artlara ba?l?d?r. M?sl?man, faydas?z ?eyler ile vakit ge?irmez. Hazret-i Ebu Bekir buyurdu ki:

"Biz, bir harama d??mek korkusundan dolay?, yetmi? hel?li i?lemekten sak?n?rd?k."

Bunun i?in, kimse ibadetine g?venmemelidir. ?ok ibadet yapt??? i?in tekebb?r etmemelidir. ?badetin kabul olmas? i?in, niyetin h?lis olmas?, yani yaln?z Allah? te?l?n?n r?z?s? i?in yap?lmas? laz?md?r. Bu ihl?s? elde etmek kolay de?ildir. Nefsi temizlemek takv? ile olur. Takv?, haramlardan sak?nmak demektir. Nefsi temizlenmeyen kimsenin ibadetlerini ihl?s ile yapmas? ?ok g??t?r.

?mam-? Gazali hazretleri buyuruyor ki:

"Bu d?nyada herkes yolcudur. Geldik gidiyoruz. Yolcular?n birbirlerine yard?m etmesi, el ele vermeleri, karde? gibi olmalar? laz?md?r. Her M?sl?man b?yle d???nmelidir. Vazifesine ba?larken, M?sl?man karde?lerime yard?m etmek, onlar? rahat ettirmek i?in ?al??aca??m. Din karde?lerim benim i?imi g?rd?kleri gibi, ben de, onlara hizmet edece?im demelidir. Her M?sl?man iyi bilsin ki, b?t?n sanatlar, farz-? kif?yedir. Bunu d???nerek, bir sanata yap??mak, ibadet etmek olur. ?ster kitabl? k?firler ke?fetsin, ister kitabs?z k?firler bulsun, her sanat? ??renmek ve hele, harp v?s?talar?n? en modern, en ileri ?ekilde yapmaya ?al??mak farzd?r. Bu v?s?talar? yapabilmek i?in, gerekli ilimleri, dersleri mekteplerde, bu niyet ile okutmak ve okumak hep ibadet olur. Namaz k?lan insan?n bu niyet ile, her i?i ibadet olur. Namaz k?lmayanlar?n her hareketi de g?nah olur. O halde, her M?sl?man, namaz?n? k?lmal?, sonra farz oldu?unu d???nerek, vazifesini yapmal?d?r. ?? g?r?rken niyetin do?ru olmas?na alamet, insanlara faydal? olan bir meslek, bir sanat se?mektir. Yani, ?yle bir i? g?rmeli ki, e?er o i? olmasa, M?sl?manlar s?k?nt? ?ekerdi. O halde, keyf, oyun ve benzerlerine, sanat dense de ve haram i?leyenlere sanatk?r ismi verilse de, bunlar? yapmak ibadet olmaz. Hatta, haram olmayan, mubah olan, fakat insanlara l?zumlu olmayan sanatlar? se?memelidir.”

?mam-Rabbani hazretleri; "Amel ve ibadet, niyet ile d?r?st olur. B?t?n ibadetlerin kabul olmas? i?in, Allah? te?l? i?in yap?lmas? ve b?yle niyet edilmesi ?artt?r. K?t? niyetler, ibadeti bozar" buyurmaktad?r.

S?lim bin Abdullah hazretleri, ?mer bin Abd?laziz hazretlerine yazd??? bir mektupta; "Bilmi? ol ki, Allah? te?l?n?n kuluna yard?m?, niyeti nispetindedir. Kimin niyeti tam ve do?ru olursa, Allah? te?l?n?n yard?m? da o kimseye tam olur. Kimin niyeti eksik olursa, Allah? te?l?n?n yard?m? da, o nispette azalm?? olur" buyurmu?tur.

Netice olarak, Peygamber efendimizin buyurdu?u gibi:

(Allah? te?l?dan ba?kas? i?in her kim ne i?ledi ise, kar??l???n? ondan istesin, denilecektir.) 

   Yorumlar

 
Abdurrahman ?n?L - Kul oLamadim izle


Ali K?N?K - BeN SeNi Hi? uNuTMaD?M


R?zgar Klip video klip izle dinle


G.Saray bombay? patlat?yor


Bar?? Man?o - Arkada??m E??ek


Mustafa Ceceli ?ark? ( Soner Sar?KabadaY? Bestesi )2009


?m?n?n kuvvetli oldu?u nas?l anla??l?r


istanbul sohbet odalar?


Murat G??ebakan - A?k sarki s?z?


Volkan Konak Hey Gidi - www.muzikdinleport.com


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe