top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 ?slamiyyet ve Niyyet

?slamiyyet ve Niyyet - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

3272
islami sohbet
?sl?m bilgileri ikiye ayr?lm??t?r. Din bilgileri, fen bilgileri. Fen bilgileri de, isl?m bilgisidir. ?sl?m ?limi olmak i?in zaman?n fen bilgilerini de imk?n nispetinde ??renmek l?z?md?r. Fen bilgileri zamanla de?i?ir, ilerler. Din bilgileri hi? de?i?mez. Bu bilgiler inan?lacak ?eyler, emirler ve yasaklard?r. Bunlar?n hepsi Allah taraf?ndan bildirilmi?tir. Bu emir ve yasaklar?n hepsine din denir.

M?sl?manlar Allah? te?l? emr etti?i i?in, vazifeleri oldu?u i?in ib?det eder. Dinin emirlerinde ve yasaklar?nda insanlar?n d?nyalar? ve ?hiretleri i?in nice faydalar bulunmakla beraber ib?det ederken, Allah? te?l?n?n emri oldu?unu, kulluk vazifesi oldu?unu niyyet etmek, d???nmek l?z?md?r. B?yle d???nmeden, niyyet edilmeden yap?lan i? ib?det olmaz. Din ile ili?i?i olm?yan baya?? bir i? olur. Mesel? namaz k?lan adam, Allah? te?l?n?n emrini yerine getirme?i ve kulluk vazifesini yapma?? niyyet etmeyip, namaz?n bir beden terbiyesi oldu?unu d???nerek k?larsa, namaz? sahih olmaz, ib?det yapm?? olmaz. Spor yapm?? olur.

Oru? tutan?n da yaln?z mideyi dinlendirme?i, perhiz yapmay? d???nmesi, ?i?manlamamak i?in iyi f?rsat oluyor demesi, orucun sahih ve makbul olmamas?na sebep olur. Muharebe eden, can?n? tehlikeye koyan, bir m?sl?man da, vatan?n? d??man sald?r?lar?ndan korumak, vatan?ndaki insanlar?n iffet ve namuslar?n? korumak, isl?rn d??manlar?n? k?rmak i?in de?il de; ?an, ?eref, mal ve r?tbe i?in d?v???rse, ib?det yapm?? olamaz. Haram oldu?u i?in de?il de bedenine zarar verdi?i i?in alkoll? i?ki i?meyen sevap kazanamaz.

?sl?miyette ib?det yapmak i?in niyyetin b?y?k ?nemi var­d?r. Yap?lan her i?in dine uygun olup olmad??? niyyet ile anla??l?r. Allah? te?l?, Cehennemden kurtulma?? ve Cennete girme?i vazife olarak bildirmeseydi, yaln?z Cenneti, Cehennemi d???nerek yap?lan ib?detler de makbul olmazd?. ?sl?m b?y?kleri ib?det yaparken bunlar? d???nmezler, yaln?z Allah? te?l?n?n emrini ve r?zas?n? d???n?rler. Fakat her m?sl?man?n ?h?ret menfaatlerini d???nmesi k?fi g?r?lm??t?r. ?b?detleri ?detten ay?rmak i?in, d?nya menfaatlerini d???nmemek ?art olmu?tur. D?nya menfaati i?in yap?lanlar ?det say?lm??t?r.

?sl?miyette o kadar m?himdir ki, dinin emretti?i bir?ey d?nya menfaati i?in yap?l?nca sahih ve makbul olmaz, d?nya i?i say?l?r. Herhangi bir d?nya i?i de d???n?lerek yap?l?rsa, ib?det halini al?r. Niyyetini d?zelten d???ncesini temizliyen bir kimse yemekte, i?mekte ve her t?rl? d?nya i?lerinde, ?h?ret faydas?n? g?zeterek sevap kazanmak f?rsat?n? devaml? bulur. ?nsanlar b?t?n i?lerinde hatta ib?detlerinde d?nya menfaati, maddi kazan? arama?a al??t?r?l?rsa, o zaman menfeatperestlik, egoistlik has?l olur. Do?ru d???nebilen herkesin kabul edemiyece?i egoistli?i ancak isl?miyet ?nliyebilir. Zira isl?miyyet maddecilikten fedak?rl?k etmeyi, menfaate d??k?n olmamay?, ahl?k?n ve ruhun y?kselmesini istemektedir.Niyyetin EhemmiyetiYapt???m?z i?lerde niyyetin ehemmiyeti b?y?kt?r.

Hadis-i ?erifte (Ameller niyyete g?redir), (Cen?b-? Hak, sizin suretlerinize ve mallar?n?za de?il, ancak kalblerinize ve amellerinize bakar.) buyuruldu.

?nsan ?yle g?zel i?ler yapar ki, melekler bu ameli y?kseltip g?t?r?rler. Cen?b-? Hak, (Bunlar? benim r?zam i?in yapmad?.) buyurarak, g?zel g?r?nen bu amele kar??l?k, ba?ka ?eyler yazd?r?r. Melekler i?lemedi?i halde bu fiillerin yazd?r?lmas?n?n hikmetini sual ederler. Allah? te?l? ise, niyyetinin b?yle oldu?unu buyurur.

Demek ki, bir insan, bir cami yapt?rsa, dinimize uygun g?zel bir kitap yazsa, fakat niyyeti Allah r?zas? i?in de?il de, ??hret sahibi olmak veya madd? bir menfaat i?in yapm??sa, m?k?fat yerine cezaya m?steh?k olur. Niyyetin ehemmiyeti bu kadar b?y?kt?r.

?lim sahibi s?lih bir zengin, bir?ok hay?r hasenat yapar. Fakir m?sl?man da bunu g?r?p (Benim de mal?m olsayd?, bu zengin gibi yapard?m) diye d???nse, zengin gibi ayn? ecre kavu?ur.

Niyyetin k?t? veya iyi olmas? ?ok m?himdir. S?ff?n sava??nda iki m?sl?man cemaat ?arp??t??? halde, her iki taraftan ?lenler de ?ehid olmu?tur. ??nk? niyyetleri h?listi, ya'ni Allah r?zas? i?indi. Her iki taraf?n t?bi oldu?u kimseler m?ctehid idi. M?ctehidler, h?lis niyyetle yapt?klar? i?lerde hat? etseler bile sevap kazan?rlar. C?hil kimse Allah r?zas? i?in yanl?? i? yapsa g?nah kazan?r. ??nk? haram i?lerde niyyetin d?zg?nl???ne bak?lmaz.

Hadis-i ?erifte, vermemek niyyetiyle bor? alan kimsenin h?rs?z oldu?u bildirilmi?tir. Kim, m?sl?manl???n vek?r?n? d???nerek iyi ve temiz elbiseler giyinirse, g?zel kokular s?r?n?rse, niyyetin h?lisli?ine g?re ecir kazan?r. Kim ki ?apk?nl?k yapmak ve gen?leri avlamak niyyetiyle giyinip koku s?r?nse, niyyetinin k?t?l??? nisbetinde cezaya m?steh?k olur. D?nyada s?r?nd??? g?zel koku, ?h?rette c?feden daha pis olarak kokar.

Bu nakillerden anla??l?yor ki, k???k ameller niyyetin halisli?i ile ?ok b?y?r. Nice b?y?k ameller de niyyetin d?zg?n olmay??? y?z?nden ?ok k???l?r. Hatt? ecir yerine cezaya l?y?k olur.

Hay?rl? ameli aramak ne kadar m?himse, o hay?rl? amel i?in h?lis niyyeti ??renmek bundan daha m?himdir. Hay?rl? bir ameli i?lemeden ?nce d?zg?n niyyet etmeyi ??renmelidir. ??nk?, hayr? i?lemeyi niyyet eden, i?leyen gibidir.

Hadis-i ?erifte, m?'minin niyyetinin amelinden hay?rl? oldu?u bildirildi. M?'min daima iyi ?eyler ister. ?mk?n? olsa b?t?n d?nyan?n saadeti i?in ?al???r.

?u halde, her m?sl?man asla niyyetsiz bir i? yapmamaya gayret etmelidir. Yerken, i?erken, yatarken, kalkarken, bakkaldan bir ?eyler al?rken yapt??? her i? i?in d?zg?n niyyet etmelidir. Mesel? yeme?e ba?larken yeme?in farzlar?n? ve s?nnetlerini i?leme?e ?al??mal?, yapaca?? hay?rl? i?lerde Allah? te?l?n?n kuvvet vermesi niyyetiyle yiyip i?melidir.

Yatarken, yar?nki yapaca?? hay?rl? i?ler i?in istirahat etmeyi, namaza vaktinde kalkabilmeyi niyyet etmelidir. B?yle niyyet edilirse, sabaha kadar ib?det etmi? gibi sevap kazan?l?r. Hadis-i ?erifte ?limin uykusunun ib?det oldu?u bildirildi. ??nk? ?lim, niyyetsiz yatmaz. Her sabah ??yle niyyet etmelidir:

Aile efrad?m?n r?zk?n? kazanmak, onlar? kimseye muhta? b?rakmamak, Allah? te?l?ya h?lis ibadet edebilmek, do?ru yolda y?r?yebilmek, dinime hizmet yapabilmek i?in vazifeme gidiyorum. ?n?aallah insanlara iyilik, yard?m ve nasihat etmem nasipolur."

Buna benzer niyyet eden bir esnaf, bir memur veya bir i??i vazifesini yapt??? m?ddet?e hep sevap kazan?r. Onun her i?i ib?det olur. D?nyada kazand??? ?eyler de caba olur.

Ya Rabbi! Bizlere her g?n b?yle h?lis niyyet etmeyi nasip eyle!Niyyetin Fazileti

Niyyetle, h?lis niyyet ba?kad?r. Hadis-i ?erifte buyuruldu ki:

(?mmetimin ?ehidlerinin ?o?u yatakta ?lenlerdir. Sava? ala­n?nda ?lenlerin niyyetini ancak Allahii te?l? bilir.)

Hadis-i ?eriften de anla??ld???na g?re, ancak Allah r?zas? i?in sava? edenler ?ehid olmaktad?r. Yar?n, dine hizmet etmek niyyetiyle istirahat i?in yata?a giren kimse, Allah yolunda ?lm?? say?lmaktad?r. Yine hadis-i ?erifte buyuruldu ki:

(Kul, ?ok iyi ameller i?ler, melekler o amelleri g?t?r?rler. Allah? te?l?, "Bu amelleri defterinden silin! ??nk? benim r?zam i?in yapmad?. Fakat ?u amelleri ona yaz?n!" buyurur. Melekler, "Ey Rabbimiz, bu amelleri o kimse yapmad?." derler. Allah? te?l? ise, "Evet yapmad? ama, niyyeti b?yle idi." buyurur.)

(?nsanlar d?rt k?s?md?r. Birincisi mal ve ilim sahibidir. Mal?n? ilmi sayesinde Allah r?zas?na uygun yerlerde harceder. Ba?ka birisi de, benim de ilmim ve param olsayd?, bu adam gibi harcard?m, der. Her ikisi de ayn? sevab? al?rlar. Ba?ka bir kimseye ise Allah mal verdi, fakat ilim vermedi?i i?in cehaletle k?t? yollarda harcad?. Bir ba?kas? da benim de mal?m olsayd? b?yle harcard?m der. Her ikisi de ayn? g?naha girerler.)

Yine Peygamber aleyhissel?m Teb?k yolculu?unda buyurdu ki:

(Medine'de ?yle kimseler vard?r ki, bizim burada kazand???­m?z b?t?n m?k?fatlara onlar da ortakt?r.)

Esh?b-? Kiram, nas?l olur diye sual ettiklerinde buyurdu ki: (??nk? onlar?, mazeretleri geri b?rakm??t?r.)

Bu hadis-i ?eriften de anla??ld???na g?re, Peygamber Efendimizle birlikte cihada gitmek isteyip de mazeretleri sebebiyle gidemiyenler de cihad edenler gibi sevaba kavu?mu?lard?r. Yine ayn? m?nada Peygamber aleyhissel?m buyurdu ki:

(Kim ki bir iyili?i niyyet eder de sonra herhangi bir m?ni sebebiyle onu yapamazsa, ona tam bir sevap yaz?l?r.)

Beni ?srail'de bir kimse bir kum tepesine ??kt?. K?tl?k zaman? idi. (Bu kum tepesi bu?day olsa idi, hepsini fakirlere verirdim.) dedi. O vaktin peygamberine vahiy geldi ki:

(O kimseye s?yle, Allah? te?l?, senin sadakan? kabul etti. Sana o kadar bu?day?n olup, hepsini sadaka vermekle elde edece­?in sevab? verdi.)

Demek ki, bir kimse halis bir niyyetle, (Param olsa da ?u fakir talebeleri okutsam) dese, o talebeleri okutmu? gibi sevap kazan?r. O kimsenin niyyetinin halis olup olmad???n? Allah? te?l? bilir. B?yle ihl?sl? bir kimse, ger?ekten eline o kadar para ge?se, teredd?ts?z niyyetini ger?ekle?tirir, o talebeleri okutur.

Bir ?lime sordular ki:

- Bize ?yle bir amel ??retin ki, gece g?nd?z onunla me?gul olal?m! Ve b?ylece hi? bir vakit iyi i? i?lemekten geri kalm?yal?m!

?lim buyurdu ki:

- ?yi i? yapamad???n?z zaman, devaml? iyili?i niyyet eyleyin, sevab?na kavu?ursunuz.

Hasan-i Basri hazretleri buyurdu ki: (Cennetin sonsuz ni'metlerine kavu?abilmek birka? y?ll?k amel ile de?il, sonsuz iyi niyyetlerle m?mk?nd?r

 

   Yorumlar

 
En G?zel Politikac?lar - Malalai Joy, Afganistan


Tan - Biliyormusun


Beyaz Show - Ceza Sava? ?ocuklar? izle


badem - bir an i?in izle


Avril Lavigne Alice Dinle


Atilla ilhan - Sakl? Sevda


Beyaz Show 2010 FIBA D?nya ?ampiyonas? Maskotu ve Tan?t?m izle


K?rac-a Plaket Yerine Bir Kasa Domates


Tefo ve Kerpeten Ali, Ezel'i Vuracak m??


sesLi ?iirLer - Desem Ki dinle


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe