top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Canakkale Ozel
  Dini Sohbetler
  Evlilik
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  Mircte Sohbet
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  Türk Destanları
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 ?nsanlar bizden niye raz? de?il

?nsanlar bizden niye raz? de?il - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

4150
islami sohbet
?slamiyet’te ibadet yapmakta niyetin b?y?k ?nemi vard?r. Yap?lan her i?in ?slamiyet’e uygun olup olmad???, niyet ile anla??l?r. Allah? te?l?, Cehennemden kurtulmay? ve Cennete girmeyi vazife olarak bildirmeseydi, yaln?z Cenneti, Cehennemi d???nerek yap?lan ibadetler de makbul olmazd?. Evliya-i kiram, ibadet yaparken bunlar? d???nmez, yaln?z Allah? te?l?n?n r?zas?n? d???n?rler.

Allah? te?l?n?n r?zas?na, sevgisine kavu?mak ve sevap kazanmak niyeti ile farzlar? yapmaya, haramlardan sak?nmaya, s?nnetleri yapmaya, mekruhlardan ka??nmaya ve mubahlar? Allah r?zas? i?in yapmaya yani ahkam-? islamiyyeyi yerine getirmeye ibadet etmek denir. Abdullah ibni M?barek hazretleri buyuruyor ki:

“M?stehablar? yapmakta gev?ek davranan, s?nnetleri yapamaz. S?nnetleri yapmakta gev?eklik de, farzlar?n yap?lmas?n? zorla?t?r?r. Farzlarda gev?ek davranan da, Allah? te?l?n?n r?zas?na kavu?amaz.”

Niyetsiz, ibadet olamaz. Allah? te?l?n?n r?zas?na, sevgisine kavu?mak isteyenin, niyetinin, maksad?n?n halis olmas? laz?md?r. Yaln?z Onun r?zas?n? istemesi, Ona kavu?turan vas?tay? bulup, yaln?z Ona ba?lanmas? laz?md?r. Peygamber efendimiz; (Sabahlar?, yaln?z Allah? te?l?n?n r?zas?n? kazanmay? d???nen kimseyi, Allah? te?l?, d?nya ve ahiret arzular?na kavu?turur) buyuruyor.

Bir ibadetin sahih ve makbul olmas? yani do?ru olmas? ve Allah? te?l?n?n be?enmesi i?in, ilim yani do?ru yapman?n ?artlar?n? ??renmek, amel yani ?artlar?na uygun yapmak ve ihlas ile yapmak laz?md?r. ?hlas, para, mevki, ??hret gibi d?nya menfaatlerini d???nmeyip, Allah? te?l? emretti?i i?in, Onun r?zas?n?, sevgisini kazanmak i?in yapmakt?r. Ali bin Vehb-i Sincari hazretleri; “?hlas; b?t?n i?leri, insanlar?n r?zas? i?in de?il, Allah? te?l?n?n r?zas? i?in yapmakt?r” buyurmu?tur.

Allah? te?l?n?n r?zas?na kavu?mak i?in dua etmelidir. ?badetler, r?zan?n, muhabbetin sebepleridir. Sebeplere yap??madan yap?lan dua kabul olmaz. Buna dua de?il, faydas?z temenni denir. Hadis-i ?erifte; (?al??madan dua eden, silahs?z harbe giden gibidir) buyuruldu.

Allah? te?l?, r?zas?na kavu?mak isteyenlere, r?zas?na kavu?turan yollar? g?sterir. Allah? te?l?, iman edenleri ve iman?n icablar?n? yapanlar? zulmetlerden, s?k?nt?lardan kurtar?r. Bunlar? nura, huzura, saadete kavu?turur. Bunlar, her zaman ve her i?lerinde, rahat ve huzur i?inde olurlar.

?badet, Allah? te?l?n?n r?zas?na kavu?mak i?in yap?l?r. Ba?kas?n?n muhabbetine, ihsan?na kavu?mak i?in yap?lan ibadet, ona tap?nmak olur. Allah? te?l?ya ihlas ile ibadet etmemiz emrolundu. Hadis-i ?erifte; (Allah? te?l?n?n birli?ine iman edenden, namaz? ve zekat? ihlas ile yapandan Allah? te?l? raz? olur) buyuruldu.

Ali Ramiteni hazretlerine, b?y?k alim R?kneddin Ala?ddevle hazretleri, bir mektup g?ndererek; “Efendim biz, bize gelenlere her hizmeti yapt???m?z halde, bunlar yine size gitmektedirler. Biz bunlara, m?kellef sofralar, ?e?it ?e?it yemekler ikram etti?imiz ve sizde b?yle bir ?ey olmad??? halde, yine de insanlar, sizden raz? bizden ise raz? de?iller. Bunun sebebi nedir?” diye bir sual arz eder.

Ali Ramiteni hazretleri de; “Minnet kar??l??? hizmet edenler ?oktur. Hizmetini minnet bilenler ise azd?r. Biz, insanlar de?il, Rabbimiz raz? olsun diye yap?yoruz. Rabbimiz raz? olunca, Onun kullar? olan insanlar da raz? oluyor ve bizi seviyorlar” cevab?n? vermi?lerdir.

Netice olarak, d?nya ve ahiret saadetlerinin ba??, en iyisi, Allah? te?l?n?n r?zas?na, sevmesine kavu?makt?r. Allah? te?l?ya yak?n olmak, Onun sevmesine kavu?mak demektir. ?slam ?limlerinin buyurdu?u gibi:

“?nsana vacib olan birinci vazife, iman, amel ve ihlas sahibi olmakt?r. D?nya ve ahiret saadetleri, ancak bu ???ne kavu?makla elde edilir. Amel, kalb, dil ve beden ile yap?lacak i?ler demektir. Kalbin i?leri, ahlakt?r. ?hlas, b?t?n i?lerini, ibadetlerini, yaln?z Allah? te?l?n?n r?zas?na, sevgisine kavu?mak i?in yapmak demektir.”
 

   Yorumlar

 
Mezhepsizlik Fitnesi


islam chat sohbet odalar?


cet odalar?


AhMeT ?aFak - Vay DeLiKanL? G?NL?M


islami chat odaları


Allah?n ipi ne demektir?


Allah Teala’ya Mek?n ?snad?


Komik Mesajlar


rize pazar sohbet odalar?


Allah raz? olsun ne demektir


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti
mircte sohbet odalar?
Mircte Radyoya Kill Atmak
mircte ident de?i?tirme
mircte renkli yazma

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe