top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 G?nahlara Pi?manl?k

G?nahlara Pi?manl?k islami sohbet - G?nahlara Pi?manl?k dini sohbet - G?nahlara Pi?manl?k islami sohbetler - - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

4457
islami sohbet

Yapt??? g?nahlara pi?man olmak, tevbe etmek herkese farzd?r. Hadis-i ?erifte (Pi?manl?k tevbedir) diye buyurulmu?tur. Tevbe, b?t?n k?t?l?kleri terk edip, g?zele, iyiye ve do?ruya y?nelmek demektir. K?t? yollarda ?a?k?n ?a?k?n dola?an kimsenin hak yola girmesi tevbedir. Tevbe, yap?lan g?naha kalben pi?manl?k duymak, dil ile isti?far etmek ve bir daha ayn? g?naha d?nmekten korkmakt?r.

Yap?lan g?nah Allah? te?l? ile kendi aras?nda ise, Cen?b-? Haktan utan?p afv dilemelidir. Farzlardan birisini terk ettiyse tevbe ile birlikte o farz? da yapmak l?z?md?r. G?nahda kul hakk? da varsa, tevbe i?in kul hakk?n? hemen ?demek, onunla hel?lla?mak, ona iyilik ve dua etmek de l?z?md?r. Hadis-i ?erif­lerde buyuruldu ki:

(Bir kimse, bir g?nah i?ler, sonra pi?man olursa, bu pi?manl???, g?nah?na keffaret olur. Ya'ni afv?na sebep olur.)

(G?nah? olan kimse, tevbe ve isti?far eder, sonra bu g?nah? tekrar yapar, sonra yine tevbe ve isti?far eder, ???nc?y? yine yapar ve tevbe ederse, d?rd?nc? olarak yap?nca b?y?k g?nah yaz?l?r.)

(Bir zerrecik (ya'ni ?ok az) bir g?nahtan ka??nmak, b?t?n cin ve insanlar?n ib?detleri toplam?ndan daha iyidir.)

Yine Hadis-i ?erifte, ileride tevbe ederim diyerek tevbeyi geciktirenlerin ziyan etti?i, bildirilmi?tir.

Hi? bir g?nah? k???k g?rmemelidir. G?nahlar?n hepsi Allah? te?l?n?n emrini yapmamak oldu?undan b?y?k. Fakat ba'z?s?na g?re k???k g?r?n?r. Bir k???k g?nah? yapmamak, b?t?n cihan?n nafile ib?detinden daha sevapt?r. ??nk? nafile ib?det yapmak farz de?ildir. G?nahlardan ka??nmak ise herkese farzd?r.

?artlar?na uygun yap?lan tevbe muhakkak kabul edilir. Tevbenin kabul edilece?inde ??phe edilmemelidir. Tevbenin ?artlar?na uygun olup olmad???ndan ??phe edilmelidir. Tevbesi kabul edilen kimse, hi? g?nah i?lememi? gibi olur.

Bir kimsenin tevbesinin kabul edildi?inin al?meti ??yledir.

1- Dilini fuzul? s?zlerden al?kor. Su-i zandan, g?ybetten ve b?t?n g?nahlardan ka?ar.

2-   K?t? arkada?lar? terk eder, iyilerle, s?lihlerle beraber olmak i?in can atar.

3-   Daima g?lery?zl? olur, herkesle iyi ge?inir. ?nsanlardan gelen s?k?nt?lara g???s gerer.

4-   Kimsenin   ay?b?n?   g?remez.   Hep  kendi  ay?plar?n? d???n?r.

5- Her an ?l?me haz?r vaziyettedir.

Peygamber Aleyhissel?m (?yle kimseler bulunur ki, g?nah? sebebiyle Cennete girer.) buyurunca, nas?l olur diye sual ettikle­rinde ??yle buyurdu:

(Bir g?nah i?ler ve tevbe eder. Cennete girinceye kadar o g?nah?n? unutmaz. ?eytan ke?ke onu g?naha sokmasayd?m der.) G??e ula?acak kadar g?nah olsa da, tevbe ile afvolaca?? hadis-i ?erifle bildirilmi?tir. Bu bak?mdan Allah? te?l?n?n rah­metinden asla ?mit kesmemelidir. Buna kar??l?k Allah? te?l?n?n azab?ndan ve gazab?ndan da emin olmamal?d?r. Ehemmiyet verilmeden i?lenen bir g?nah sebebiyle ?iddetli azaba du?ar olunabilir. Bilerek veya bilmeyerek yap?lan b?t?n g?nahlara muhakkak tevbe etmelidir. Tevbe edilmeyen herhangi bir g?nahtan Allah? te?l? intikam alabilir. ??nki, Allah? te?l?n?n gazab? g?nahlar i?inde sakl?d?r. Y?z bin sene ib?det eden, makbul bir kulunu, bir g?nah i?in sonsuz olarak reddedebilir ve hi? bir ?eyden ?ekinmez.

Kur'?n-? ker?m, iki y?zbin sene itaat eden ?blisin kibredip secde etmedi?i i?in ebed? mel'un oldu?unu haber veriyor. Adem aleyhissel?m?n o?lunu bir adam ?ld?rd??? i?in ebed? tard eyledi. Musa aleyhissel?m zaman?nda, (?sm-i a'zam?) ? bilen, her duas? kabul olan, ilmi ve ib?deti pek ?ok olan Bel'?m-? B??r? isimli bir zat, bir harama az bir meyletti?i i?in imans?z gitti. Sa'lebe Esh?b-? kiramdan ?ok k?ymetli bir kimse idi. Bir kerre s?z?nde durmad??? i?in sahabilik ?erefinden mahrum kald?, imans?z gitti. Allah? te?l?, bunlar gibi daha daha nice kimselerden, bir g?nah sebebiyle intikam alm??t?r.

O halde, her m?minin g?nah i?lemekten ?ok korkmas? l?z?md?r. Ufak bir g?nah i?ledikte, hemen tevbe ve isti?far edip yalvarmas? l?z?md?r.

Ey karde?im, g?r?ld??? gibi, nice ?limler, ?bitler, hatt? sahabeden olan nice k?ymetli zatlar, bir g?nah sebebiyle imans?z gitmi?tir. O halde biz neyimize g?venece?iz? ?mans?z gitmekten korkmamak, imans?z gitme?e sebeptir.

Hayat?n hakikati bilinmedik?e, ?l?m?n hakikati bilinmez. Nefsini bilmeyen Rabbini bilemez. Hayvanlarla m??terek olan ruh ayn?d?r. ?nsana has olan ruh ?l?p yok olmaz. Sadece h?l ve mek?n? de?i?ir. Bu ruh i?in kabir, ya Cennet bah?elerinden bir bah?e veya Cehennem ?ukurlar?ndan bir ?ukur olur.

Bir kimseye dense ki, yeni ke?fedilen falanca k?t'aya gidene ev, vas?ta, ba?, bah?e v.s. verilmektedir. Yaln?z oraya gitmek i?in tren ?creti ?u kadar milyondur. Oraya gidip rahata kavu?mak istiyen kimse, burada neyi varsa i?neden ipli?e hepsini sat?p bir tren bileti alsa, fakat, g?n?nde saatinde gelemedi?i i?in treni ka??rsa ne kadar ?ok ?z?l?r. Hatt? iman? zay?fsa, be? param kalmad? nas?l ya?ar?m, diyerek intihar bile edebilir. Tren ka?t??? i?in art?k bileti de bir i?e yaramaz.

??te mis?lde g?r?ld??? gibi, ruh yeni k?t'aya gidecek insand?r. Beden ise tren biletidir. Bir insan?n bir eli fel? olsa, o eli mevcut oldu?u halde, art?k o el kontrolden ??kar, cans?z bir cisim gibi sallan?r. ?l?m ise bedenin tamamen fel? olmas? demektir. ?nsan fel? olacak bedeni i?in ?e?itli me?akketlere katlan?p, onun sadece d?nyada rahat ya?amas? i?in ?al???p da ?hireti d???nmezse azap ?? ?e?ittir:

l- Nefsin ho?land??? ?eylerin yok olmas?n?n do?urdu?u ac?. Bir insan padi?ah iken,efendi iken k?le olsa ?z?nt?s? az olur mu? Bir genel m?d?r? vazifesinden al?p yerine bir memuru getirseler bunun emrinde ?al??mas? kendisine az m? tesir eder? i?te insan d?nyada ne kadar ?ok sevdi?i, ba?land??? ?ey varsa, bunlar?n ac?s?, bedene de?il ruha te'sir ederek azaplar i?inde k?vrand?r?r.

2- D?nyada i?lenen k?t? amellerin meydana ??kmas?n?n verdi?i utanma, rezil, r?sv? olma h?li. D???n?n gizli gizli i?ledi?imiz b?t?n su?lar?n, birisi filmini ?ekse, b?t?n insanlar?n huzurunda bu filmi g?sterse insan ne kadar utan?r, mahcup olur. Yer yar?lsa da dibine ge?sem demez mi? Ger?ekte i?ledi?imiz b?t?n g?nahlar,b?t?n sevaplar kiramen katiplerince yaz?lmakta, filme al?nmaktad?r. B?t?n uzuvlar?m?z birer birer ?ahitlik yapacakt?r. ?ayet afva mazhar olmazsak, kirli i?lerimizin meydana ??kmas? kar??s?nda   h?limizin   nas?l   olaca??n?   tahmin   etmek   bile korkun?tur.

3- Arzu edilen ni'metlerin ka?mas?n?n verdi?i hasret ate?i: Eskiden ?stanbul'un, Ankara'n?n, bug?n merkezi say?lan yerleri ?ok ucuza sat?l?yordu. O zaman ?ehre uzak diye arsa almayan­lar bug?n pi?man oluyorlar. Yabanc? bir memlekete gidiyorsunuz, arkada?lar?n?z l?z?m olur diye ba'z? e?yalar al?yorlar. Siz l?zum g?rm?yorsunuz. Arkada?lar?n?z bu y?zden k??eyi d?n?­yorlar. Fakat pi?manl???n?z?n faydas? olmuyor.

??te nefsinize esir olarak d?nyada hay?r i?lere ko?mad?ysan?z, yar?n ?h?rette pi?man olacaks?n?z ama, art?k son pi?manl???n?z?n bir faidesi kalm?yacakt?r. Az hizmet etmi?seniz ke?ke ben de ?ok hizmet etseydim diye d?v?neceksiniz ama bir ?eye yaram?yacakt?r.

O halde f?rsat elde iken, b?t?n g?c?m?zle faideli i?ler yapma?a ?al??mal?y?z!

Ya Rabbi, uyuyan kalblerimizi gaflet uykusundan uyand?r, bizi tevbe eden ve s?lih amel i?leyen kullar?ndan eyle!

 

   Yorumlar

 
muslum gurses - bir kadeh daha ver


Kurtlar Vadisi'ndeki Yanl??!


Ne ZaMaN EskiYor SevgiLer - ?claL Ayd?N


m?sl?m g?rses - unutamadim


Ugur Isilak - Karisik Bir Duygudayim


Bar?? Man?o - Bal B?ce?i


osmaniye Sohbet Odalar?


Asl? G?ng?r - Bende Dahil


Alper a?l?k grevine ba?lad?


F1'de istiklal Marşı'nı Ajda Pekkan Söyleyecek


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe