top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 FIRKA-I NAC?YE

FIRKA-I NAC?YE - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

4351
islami sohbet

?sl?m? akideyi en net ve sa?lam ?ekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmi? bir isim tamlamas?d?r. Terkibin birinci ismi olan f?rka kelimesi i?in bk. "F?rak-? Dalle". Naciye kelimesi Necat kelimesinden t?retilmi? olup kurtulu?, kurtulmak, refah ve saadete ermek, umdu?una kavu?mak manalar?na gelir.

?u halde, F?rka-? Naciye, kurtulu?a eren, ahiretteki her t?rl? azabtan beraet ederek, necat?n?, kurtulu?unu eline alan topluluk, z?mre demektir ki, bunun bir ad? da Ehl-i S?nnet ve'l-Cemaattir. Di?er bir ifade ile F?rka-? Naciye, Kur'an-? Ker?m'in h?k?mlerini kabul ve tasdik etmekle onlara uyan, Hz. Peygamberin ve O'nun b?y?k Ash?b?n?n yolunu aynen takip eden b?y?k topluluk, Cemaat demektir.

Hz. Peygamber (s.a.s) Eb? Hureyre'den rivayet edilen bir hadislerinde: ".... ?mmetim yetmi??? f?rkaya ayr?lacak, kurtulu?a eren f?rka (F?rka-? Naciye) d???nda kalan yetmi? iki f?rka Cehenneme gidecektir", buyurmu?lard?r. Ayr?ca bu t?rden olan hadislerin devam?nda sahab?lerin, F?rka? Naciye'den sormalar? ?zerine Hz. Peygamber, F?rka-? Naciye'yi: "Benim y?r?d???m yola ve bu yolda beni takip eden ashab?m?n yoluna uyanlard?r." diye tarif etmi?tir.

??te Y?ce Allah'?n Resul? Sevgili Peygamberimizin ashab?n?n yoluna uyanlara "S?nnet ve topluluk mensublar?" anlam?nda Ehl-i S?nnet ve'l-Cemaat" denilmi?tir. Bu anlamda F?rka-? Naciye'yi de Allah'?n Kitab?na, yani Kur'an-? Kerim'e ve Resul?n?n ve ashab?n?n diliyle nakledilmi? dosdo?ru yoluna, S?nnetine uyan Cumh?run, yani m?sl?manlar?n ?ok b?y?k bir toplulu?unun g?r??lerini benimseyip kabul eden ve bunlarla amel eden b?y?k topluluk olarak anlamak gerekir.

Gazal?, F?rka-? Naciye'nin bu do?ru yolunun, kurtulu?a g?t?ren yolunun esaslar?n? itikad? noktadan toplu bir ?ekilde ?u ?? h?k?mde toplamaktad?r: 1) Allah'a ?man, 2) N?b?vvete ?man -ki meleklere ve kitaplara iman? da i?ine al?r- 3) Ahirete ?man (?mam-? Gaz?l?, Faysalu't-Tefrika, M?s?r 1325, s.15).

Zira Peygamberimiz bu esaslara inanan kimsenin m?sl?man olarak, bu dinin nimetlerinden faydalanaca??n? ve m?min olaca??n?, birini veya tamam?n?-yalanlay?p ink?r edenin de ne m?min ne de m?slim say?laca??na, onun k?fir oldu?unu bildirmi?tir. Kur'an-? Ker?m'in pek ?ok ayetinde bu do?ru yola ve bu yolun Hz. Peygamberin yolu oldu?una i?aret edilmi?tir: "Ey ?nananlar, And olsun ki, sizin i?in, Allah'a ve Ahiret g?n?ne kavu?may? umanlar ve Allah'? ?ok anan kimseler i?in Allah'?n Resul? (Hz. Peygamber) en g?zel ?rnektir" (el-Ahz?b, 33/21).

"... Peygamber size ne verirse onu al?n, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'tan sak?n?n, do?rusu Allah'?n cezaland?rmas? ?etindir" (el-Ha?r, 59/7).

"Ey Muhammed! E?er sana cevab veremezlerse, onlar?n sadece heveslerine uyduklar?n? bil. Allah'tan bir yol g?sterici olmadan hevesine uyandan daha sap?k kim vard?r? Allah zalim milleti ??phesiz ki do?ru yola eri?tirmez" (el-Kasas, 28/50).

"Ey Muhammed! de ki, Allah'? seviyorsan?z bana uyun, Allah da sizi sevsin ve g?nahlar?n?z? ba???las?n. Allah affeder ve merhamet eder" (?l-i ?mr?n, 3/31).

?sl?m Tarihi boyunca oldu?u gibi, bu g?n de akaid sahas?nda en isabetli yolu takip etti?i kabul edilen ve m?sl?manlar?n b?y?k ?o?unlu?unu sinesinde toplayan F?rka-? Naciye veya Ehl-i S?nnet, mezhebler Tarihi ?limlerinin b?y?klerinden olan Abd?lk?hir el-Ba?dad?'ye (?: 429/1037) g?re ?u sekiz s?n?f, topluluktan meydana gelmi?tir:

1- Ehl-i Bid'at?n hatalar?na d??meyen, R?f?z?ler, H?ric?ler, Cehmiyye, Necc?riyye ve di?er sap?k f?rkalar gibi d???nmeyen S?fatiyyenin yolunu takip eden Kel?m ?limleri,

2- Hem re'y, hem de hadis grubuna mensup f?k?h imamlar?ndan ve usulu'd-D?ne, S?fat?yyenin Allah'a ve O'nun ezel; s?fatlar?na inan??? gibi inananlardan meydana gelen F?k?h ?limleri,

3- Hz. Peygamberden gelen sa?lam haberler ve s?nnetlerin yollar?yla ilgili bilgilere sahib olanlar ve bunlardan sahih ile zay?f?n? ay?rdedebilen muhaddisler,

4- Edebiyat, dilbilgisi ve s?z dizimi ile ilgili pek ?ok ?eyin bilgisine sahip olan ?limler,

5- Kur'an okuma ?ekilleri ve Kur'an ayetlerini a??klama yollar? ve bunlar?n sap?k f?rka mensublar?n?n tevilleri d???nda Ehl-i s?nnet mezhebine uygun tevilleri hakk?nda geni? bilgiye sahib m?fessirler ve K?raat ?mamlar?,

6- S?fi z?hidler

7- M?sl?manlar?n s?n?rlar?nda k?firlere kar?? n?bet tutan, m?sl?manlar?n d??manlar?yla sava?an m?sl?man, kahraman m?c?hidler,

8- Ehl-i S?nnet ak?desinin yay?ld???, onlar?n davran??lar?n?n h?kim durumda bulundu?u beldelerin ve memleketlerin ahalisinden, halk kitlelerinden m?te?ekkil topluluklar (AbdulK?hir Ba?d?d?, El-Fark Beyn'il-F?rak, s.289/292).

Ehl-i S?nnet ve'l-Cemaatin ?zerinde Birle?ti?i Esaslar:

S?nnet ve Cemaat Ehli'nin b?y?k ?o?unlu?u dinin r?k?nlerinden belli esaslarda ittifak etmi?lerdir. Dinin bu r?k?nlerinden her birinin hakikat?n? bilmek bulu? ?a??na ula?m?? her ak?ll? kimseye vacibtir. El-Ba?dad?'ye g?re her r?kn?n ?ubeleri vard?r ve onlar?n ?ubelerinde, Ehl-i S?nnetin tek g?r?? halinde ?zerinde birle?tikleri meseleler vard?r:

1- K?inat vehim ve hayalden ibaret olmay?p onun bir ?z varl??? ve hakikat? mevcuttur. ?nsan bu k?inat? tan?maya, ayr?ca bilgi edinmeye muktedirdir.

2- K?inat b?t?n ayr?nt?lar?yla yarat?lm?? bir ?eydir. Onun mutlaka bir tek olan yarat?c?s? vard?r.

3- Allahu Te?l?'n?n zat?ndan ayr?lmayan ezel? s?fatlar? vard?r.

4- O'nun isimleri, vas?flar?, adaleti ve hikmeti zat?n?n gere?idir, bunlar? da bilmek gereklidir.

5- Y?ce Allah'?n Resuleri ve Neb?leri vard?r, onlar?n mucizelerini bilmek de zorunludur.

6- Y?ce Allah'?n emir ve yasaklara dair h?k?mleri ile teklifin (m?kellef olman?n) bilgisini elde etmektir. Yani ?sl?m'?n ?zerine bina k?l?nd? be? r?kn? kabul ve tasdik etmektir ki, bunlar: Allah'tan ba?ka bir il?h?n bulunmad???na ve Hz. Muhammed'in Allah'?n Peygamberi oldu?una ?ahitlik etmek, Namaz k?lmak, Zek?t vermek, Ramazan orucu tutmak ve K?be'ye hacca gitmek

7- ?nsanlar?n fani oldu?una, ?ld?kten sonra dirilecekleri Ahiret ?leminin varl???na ve bu ?lemin m??temilat? denilen, ha?r, sual, hesab, miz?n, Cennet, Cehennem gibi hususlara inanmak,

8- Ahirette Allah'?n m?minler taraf?ndan g?r?lece?ini bilmek,

9- Kaderin hak oldu?unu, fakat kullar?n i?lerinde mecbur olmad?klar?n? bilmek,

10- Kel?mullah?n kad?m oldu?unu, fakat ses ve harflerden meydana gelmedi?ini bilmek.

G?r?ld??? gibi b?t?n bu ve benzeri olan itik?d? esaslar F?rka-? N?ciye'nin, yani Ehl-i s?nnetin b?y?k ?o?unlu?unun ?zerinde ittifak edip birle?tikleri noktalard?r. Ayr?ca bu esaslar?n herbiri Kur'an-? Ker?m'in muhkem ayetlerine, Hz. Peygamber'in sahih hadislerine dayanmaktad?r.

Bu itibarla F?rka-Naciye Allah'?n emirlerini bilip onlar? yerine getirdi?i, yasaklar?n? anlay?p onlardan uzak durdu?u ve Hz. Peygamberin g?sterdi?i hak yolda ilerlemeye devam etti?i i?in bu ad? alm??, yani kurtulu?a eren b?y?k topluluk olmu?tur. F?rka-? Naciye'yi ilk devirdeki topluluklara g?re Ehl-i S?nnet-i Hasse denen Selefiyye, Ehl-i S?nnet-i Amme denilen M?t?rid?lerle E?'?r?ler meydana getirmi?tir. (Geni? bilgi i?in bk. Ahmed b. Hanbel, M?sned, II, s.332; Eb? D?vud, S?nen, II, s.259; ?bn M?ce, S?nen, II, s.479; Gaz?l?, ?hy?', I, s.179; ??tib?, Muv?fakat, IV, 48-52; Teft?z?n?, ?erhu'l-Mak?r?d, II, s.199; Abdulk?hir Ba?d?d?, el-Fark Beyne'l-F?rak, Mezhebler Aras?ndaki Farklar, Terc?me: Do?. Dr. E. Ruhi F??lal? s.289-335; E?'?r?, Makal?t, 277-284).

Cihad TUN?

 

   Yorumlar

 
aksaray Sohbet Odalar?


Marmaris Sohbet Odalar?


ABD'nin En G?zel K?z?


Sevgilisinden Ayr?lmaya Katlanamad?


chat sohbet sitesi


David Guetta ft. Kelly Rowland - When Love Takes Over


?zlem tekin - aslan yarim - 2010


Doutzen Kroes resimleri


Mircte sohbet


Gemlik Sohbet Odalar?


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe