top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  sesli şiirler
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Şiirler
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar Sözler
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  SohbetLim özel videoLar
  Türk Destanları
  Yabancı Video Klipler
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 Allah Teala’ya Mek?n ?snad?

Allah Teala’ya Mek?n ?snad? - dini sohbet - Allah Teala’ya Mek?n ?snad? islami chat - Allah Teala’ya Mek?n ?snad? islami sohbet - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

18558
islami sohbet
Soru:  “Yukar?da Allah var” tarz? s?zler halk aras?nda ?ok yayg?n. Bu gibi s?zler insanlar? k?fre g?t?r?r m?? <>

Cevap:
Allah Teala’ya mek?n isnad? anlam?na gelen bu t?rl? s?zlerin itikad? bak?mdan ?ok tehlikeli oldu?unu bilmemiz gerekir. Evet belki mek?n isnad? niyet ve iradesiyle s?ylenmiyor, belki sadece a??z al??kanl??? ve bu y?n?yle mazur g?r?lebilir bir “masumiyet” telakkisiyle kar??lanabilece?ini d???nenler ??kabilir. Ancak Allah Teala hakk?nda “tenzih akidesi”yle ba?da?mayan her t?rl? d???nce, tasavvur ve s?z? dilimizden de kalbimizden de uzak tutmak zorunday?z. Bu t?rl? s?zlerin dilimizde yer etmesi demek, bir s?re sonra tasavvurumuzu da etkilemesi demektir. Yani bu t?rl? s?zleri s?yleye s?yleye bir s?re sonra Allah Teala’n?n “yukar?da” oldu?u gibi bir telakkiye kap?lmak m?mk?n olabilir. Allah Teala’ya bir y?n ve mek?n isnad? ise O’nun cisimlere mahsus ?zelliklerle tavsifi demektir. Oysa Allah Teala bundan y?ce ve m?nezzehtir.

Bu soruyu vesile edinerek ?mam Eb? Han?fe’nin hayli istismar edilen bir ifadesi ?zerinde durmak istiyorum. ?mam, el-F?khu’l-Ebsat’ta ??yle diyor: “Rabbimin g?kte mi yoksa yerde mi oldu?unu bilmiyorum diyen kimse k?fir olur. Ayn? ?ekilde, “Allah Teala Ar?’?n ?zerindedir; Ar?’?n g?kte mi yoksa yerde mi oldu?unu bilmiyorum” diyenin durumu da b?yledir.”

Bu s?zlere sar?larak ?mam Eb? Han?fe’nin, Allah Teala’n?n –ha?a– g?kte oldu?unu s?yledi?ini ileri s?rmek do?ru de?ildir. Zira burada ?mam, Allah Teala’n?n g?kte veya yerde oldu?unu s?ylemekle O’na bir mek?n isnad edilmi? olaca??n? vurgulamaktad?r. Buradaki tekfirin anlam? budur.

Nitekim ?mam Eb? C’afer et-Tah?v?’nin nakletti?i “Ak?de”de ??yle denmektedir: “Allah, varl??? i?in birtak?m s?n?r ve son noktalar bulunmas?ndan, erk?n, aza ve edevattan y?ce ve beridir. Mahlukat? ihata eden alt? y?n O’nu ihata edemez.”

Mezhebin ?? b?y?k imam?n?n itikad? ?izgisini yans?tan el-Ak?detu’t-Tah?viyye’nin matbu ?erhleri aras?nda ?bn Ebi’l-?zz’e ait olan?, bu ifadeyi ??yle a?ar: Allah Teala mahlukat?ndan ayr? (1) bir varl??a sahiptir ve bu anlamda Allah Teala i?in bir s?n?r tayin etmemek O’nun varl???n? nefyetmek olur.”(2) Hayli yayg?n olmas?na ra?men bu ?erhin “ayk?r?” tarz? burada da kendisini g?stermektedir.

Buna mukabil mesela Abd?lgan? el-Guneym? el-Meyd?n?’nin izah? ??yledir: “Allah Teala’y? alt? y?n ihata edemez. Zira Allah Teala o alt? y?n? yaratmadan ?nce de var idi ve O, ?nceden nas?l idiyse ?imdi de ?yledir. Di?er varl?klar ise b?yle de?ildir… (3)

Hasan K?f? el-Akhis?r? de ?u izah? yapar: “??nk? alt? y?n muhdestir ve alt? y?n taraf?ndan ihata edilmi? olmak, muhdes alemin ?zelliklerindendir. Allah Teala ise kadimdir. O var iken ne mek?n, ne zaman, ne ?st, ne alt, ne de ba?ka bir?ey vard?! Alt? y?n?n sair mahlukat? ihata etmesi gibi herhangi bir ?ey O’nu i?ine alamaz, ihata edemez. Bilakis ilmi, kudreti, kahr? ve saltanat? ile O her ?eyi ihata eder; g?kte ve yerde O’nun ilminden zerre miktar? bir ?ey bile gizli kalmaz..(4)

Bo?lukta bir yer tutmak, belli bir y?nde bulunmak, belli bir ?zg?l a??rl???, s?n?rlar?, uzuvlar? bulunmak … gibi mahlukata/cisimlere mahsus ?zelliklerin Allah Teala’ya izafesinden sak?n?lmas? gerekti?i konusunda sadece ?mam Eb? Han?fe de?il, di?er b?y?k imamlar da hassas davranm??lard?r. Bir ?nceki yaz?da nakletti?im gibi, “Allah Teala mahlukat?ndan ayr? bir varl??a sahiptir ve bu anlamda Allah Teala i?in bir s?n?r tayin etmemek O’nun varl???n? nefyetmek olur” diyen ?bn Ebi’l-?zz ve ayn? ?izgideki “Selef?ler”in aksine, d?rt mezhep imam?ndan nakledece?im ifadeler, bu meselede te?bih ve tecsimden ?iddetle ka??n?lmas? gerekti?ini a??k bir ?ekilde ortaya koymaktad?r.

?mam Eb? Han?fe’nin tavr?n? bir ?nceki yaz?da k?smen yans?tmaya ?al??m??t?m. Allah Teala’n?n Ar?’a istivas? meselesindeki tavr? da ayn? paraleldedir: “Allah Teala, kendisi i?in bir ihtiya? ve (Ar?’?n ?zerine) istikrar (yerle?me, mek?n tutma) olmaks?z?n Ar?’a istiva etmi?tir. O, Ar?’? da di?er mahlukat? da korumaktad?r. E?er (Ar?’a ve bir yerde yerle?ip mek?n tutmaya) muhta? olsayd?, t?pk? mahluklar gibi alemi yoktan var etmeye ve idareye muktedir olamazd?. (Bir mek?nda) oturmaya ve karar k?lmaya muhta? olsayd?, Ar?’? yaratmadan ?nce Allah Teala nerede idi? Y?ce Allah bundan m?nezzehtir. (5)

?mam M?lik de Allah Teala’n?n varl??? i?in yukar?da zikredilen hususlar?n s?z konusu edilemeyece?ini belirtir ve “S?n?r tayinine gitmeksizin ve te?bihe d??meksizin” diyerek genel ilkeyi ?izer.(6)

?mam e?-??fi’?, kendisine nisbet edilen el-F?khu’l-Ekber isimli eserde (7) ??yle der: “E?er “Allah Teala, “Rahman Ar?’a istiva etmi?tir” buyurmu?tur” denirse ??yle cevap verilir:

“Bu (t?rl?) ayetler bunlara ve benzerlerine, ilimde derinle?mek arzusunda olmayan kimseleri cevap vermede ?a?k?nl??a s?r?kleyen m?te?abihattand?r. Yani bu kimseler bu t?rl? ayetleri oldu?u gibi kabul edip, onlar ara?t?rma yapmamal? ve bunlar ?zerinde konu?mamal?d?r. ??nk? ki?i ilimde r?suh (derin kavray??) sahibi olmad??? zaman ??pheye ve vartaya d??memekten emin olamaz. Onun, Allah Teala’n?n s?fatlar? hakk?nda, zikretti?imiz gibi inanmas? gerekir. Allah Teala’y? hi?bir mek?n ihata edemez. O’nun ?zerinden zaman ge?mez. O, hudut ve son noktalara sahip olmaktan m?nezzehtir; mek?n ve y?nlerden m?sta?nidir. “O’nun benzeri hi?bir ?ey yoktur.” (42/e?-??r?, 11)(8)

?mam Ahmed b. Hanbel’in g?r??? de di?erlerinden farkl? de?ildir. El-Hall?l, onun ??yle dedi?ini nakletmi?tir: “Allah Teala Ar?’a, kendisi i?in bir s?n?r s?z konusu olmaks?z?n, s?fats?z (keyfiyetsiz) olarak, vasfedilmeyecek bir tarzda, diledi?i gibi ve diledi?i ?ekilde istiva etmi?tir. (9)

Elbette konu hakk?nda imamlardan yap?labilecek nakiller bunlardan ibaret de?ildir. ?lgili ?al??malarda detayl? bilgi mevcuttur.(10)

 

   Yorumlar

 
dreamweaver cs4 css t?rleri izle


En G?zel Politikac?lar - Japonya'dan Yuri Fujikawa


g??l? soydemir ey allah?m izle


Kylie Minogue resimleri


R?hanna T?rkiye-ye Geliyor


Resulullah gelecekten haber verdi


malatya Sohbet Odalar?


Ne ZaMaN EskiYor SevgiLer - ?claL Ayd?N


Fergie Promoting resimleri


Senai Demirci - Ak?am Zaman? K?l Beni Ey Namaz izle


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Sila - Vaziyetler 2014
S?la - Saki
Sila - Reverans
Sila - Yabanci
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe