top-banner

 

..wWw.SohbetLim.net... Türkiye'nin 1 numaraLı Chat SoHBeT OdalarıNa hoşgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Aşka Dair
  Altın Yumruklar
  Şarkı Sözleri
  Canakkale Ozel
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  Foto Galeri
  Güzel sözler
  Güzeller Galerisi
  Hazır Mirc Kodları
  Hikayeler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Rüya TabirLeri
  Sohbet Komutları
  Türk Destanları
  Yemek tarifleri
 Hazır Mesajlar
 Sohbet Odaları
  İletişim
 

      sitemap

 R?yada deniz g?rmek

R?yada deniz g?rmek , deniz g?rmek nas?l tabir edilir , islami r?ya yorumu , islama g?re r?ya tabiri , r?ya yorumlar? , dini r?ya tabirleri , islami r?ya tabirleri , r?ya yorumu , diyanet r?ya tabirleri , - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadaslik kurmak isteyenlere  

Okunma

6787
islami sohbet

Arzular?n ger?ekle?mesine, mala, i?e, sanata; bitimsiz ihtirasa, tehlikeli i? ve d?nya m?nasebetlerine; Denize girmek devlet y?netimine yak?nl?k peydah etmeye, denizin ortas?nda yatmak devlet hizmeti g?rmeye, Deniz suyundan i?mek m?lke, uzun ?mre ve kuvvete, ilim ve edep ??renmeye i?arettir.

Denizde y?kanmak g?nahlardan ar?nmaya, denizden su almak Allah Teala’dan gelecek ihsana, denizi uzaktan ??yle bir g?rmek s?k?nt?ya d??meye, onu dolas?ya seyretmek kalp huzuruna i?aret eder.

Denize i?emek hatal? bir davran??ta bulunmaya ve nimete nank?rl?k etmeye, denizi ge?mek mal ve m?lke, deniz suyunun azalmas? yahut ?ekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara dalalettir.

Denizin ?zerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyili?e, bulan?k deniz suyunu tiksinerek i?mek h?z?n ve kedere, denizi ba?tan sona yarmak esenli?e ula?maya, denizde rahat bir ?ekilde y?zmek maddi ve manevi ba?ar?ya i?aret eder.

Denizde bo?ulmak ?ehit olmaya yahut g?naha batmaya, denizin derinliklerine inip sonra ??kt???n? g?rmek d?nya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vs. ??karmak r?zka, denizden su avu?lay?p bir kaba yahut gemi, tekne vs. i?ene koymak uzun ?m?rl? ?ocu?a i?arettir.

?alkant?l? deniz cehenneme, ?st?rap ve fitneye, denizde abdest almak yahut y?kanmak herkes i?in hayra ve g?zel geli?melere, okyanuslar zahiri ve bat?n? ilimlerde ilerlemeye i?aret eder.

Deniz, zikrullaha, tesbih ve tehlile; suyu tatl? ve berrak, hafif dalgal? deniz m?mine, ac? sulu, dalgal? ve tasvetli deniz k?fire, deniz yemin etmeye, k?fir i?in imana, g?nahk?r i?in t?vbeye i?arettir.

R?yada deniz g?rmek beklenenlerin ger?ekle?mesine ve ho?nutluklara i?aret eder.

Sakin deniz, mutluluk ve ba?ar? i?aretidir. Masmavi, engin deniz, ki?inin hayat?na anlam katacak, olgunla?mas?n? sa?layacak uzun bir yoldur.

Dalgal? bir deniz mutlulu?un s?k?nt?lar?n atlat?lmas?ndan sonra ger?ekle?ece?ini belirtir. Denizde y?zd???n? g?ren ki?i pe? pe?e yolculuklara ??kar demektir. Uzaktaki dalgalar? dinlemek, yaln?z bir hayat?n?z olaca?? ve hayallerinizi ger?ekle?tiremeyece?iniz anlam?na gelir.

Denizde f?rt?na hayat?n tamamen de?i?ece?ine, birbirini izleyecek olaylardan sonra huzura kavu?aca??na i?aret eder.

Tekneyle denize a??lan kimsenin hayat tarz?nda de?i?meler olur. Deniz k?p?k k?p?k ise mirast?r. Denizin rengi g?zel de?ilse iyi say?lmaz. Deniz k?y?s?nda durdu?unu ve g?zel suya bakt???n? g?ren kimse ???k olur.

Denize d??t???n? g?ren kimse, beklenmedik bir olay sonunda umdu?undan fazla para al?r.

Danyal Aleyhisselam’a g?re: r?yada deniz g?rmek, mutlaka bir devlet b?y??? ile tabir olunur.

Denizi saf, sakin, d?zg?n ve dalgas?z olarak g?rmek, adaletli bir ba?kana, dalgal? ve ??rp?nt?l? g?rmek, zalim bir ba?kana i?arettir.

Denizden su i?ti?ini g?ren, devlet b?y?klerinden hay?r ve menfaat g?r?r.

B?t?n denizin suyunu i?ip bitirdi?ini g?ren, b?y?k bir makama nail olur ve hay?r ve iyilik g?r?r.

Denizin ?zerinde gezindi?ini g?ren, yolculu?a ??kar. Keder ve s?k?nt?dan kurtulur.

Kendisi ile gidece?i yer aras?nda denizin engel oldu?unu g?ren, e?er yolcu ise yolundan kal?r yahut h?k?met taraf?ndan i?lerinde bir engel ??kar?l?r.

Suyu tuzlu veya ac? ve bulan?k bir denizde veya g?lde batt???n? g?ren, ?iddetli bir s?k?nt? i?ine d??er.

Denizde y?zmek i?in u?ra?t???n? g?ren, bir ise girerek bununla u?ra??r; bir rivayete g?re tutuklan?r ve mahkemelerde u?ra??r.

Suyun alt?nda kald???n? g?ren ?ld?r?l?r. Bir rivayete g?re g?nahlar?na t?vbe etmeden ?l?r.

Abdulgani Nabl?s?’ye g?re: r?yada deniz g?rmek, kuvvetli, c?sseli, adil ve m??fik bir devlet adam?, t?ccar i?in mal?, ??rak i?in ustas? olarak tabir olunur.

R?yada denizi g?ren arzulad??? ?eylere sahip olur. Denize girdi?ini g?ren, b?y?k bir devlet ba?kan? ile tan???r veya b?y?k bir mevki sahibi olur. Deniz kenar?nda oturdu?unu veya yatt???n? g?ren, devlet hizmetine girer. Denizden su almak isteyen, h?k?metten bir ?ey ister.

Deniz suyunu bir kaba doldurdu?unu g?ren, Allah (C.C.) taraf?ndan mal ve m?lke sahip olur. Devlet ve ikbal ile ya?ar.

Denizin suyunun ?ekildi?ini ve dibinin g?r?nd???n? g?rmek, o memlekete bir felaket gelece?ine i?arettir.

Denizin ?zerinde durdu?unu g?rmek, ?mit etmedi?i bir mevkiye gelece?ine, y?z?p sahile ??kt???n? g?rmek, hasta ise iyile?me?e, fakir ise zenginli?e, keder ve s?k?nt?s? varsa feraha ??kmaya i?aret eder.

Bulan?k ve ?amurlu denizde batt???n? g?rmek, musibete, b?yle bir denizde y?zme?e ?al??mak zor bir isi tamamlamaya, y?zerek g?zden kaybolmak ?l?me, denizde bo?ularak ?ld???n? g?rmek, ?ehit olarak ?lme?e delalet eder.

Ibn-i ?irin’e g?re: r?yas?nda denize girip dibine kadar batt???n? ve kumlara g?m?ld???n? g?ren, h?k?metten bir k?t?l?k g?r?r, denize girip y?zemedi?ini g?ren hapis olur.

Denizde bo?ulmak ?zere iken kendisini kurtaran kimse olmad???n? ve sahili de g?remedi?ini g?ren, h?k?met taraf?ndan bir musibete u?rar.

Denizde bo?uldu?unu, sonra kurtuldu?unu g?ren, d?nya islerinde derdi ?ok olur ve ba?? beladan kurtulmaz.

Denizi uzaktan g?ren, bir ?ey ?mit eder fakat onu elde edemez. Denizin ?zerinde y?r?d???n? ve ayaklar?n?n ?slanmad???n? g?ren, cehennem ate?inden kurtulur ve d?nyada sevilen bir ki?i olur.

Kirman?’ye g?re: r?yada denizden su i?ti?ini ve suyun so?uk oldu?unu g?ren biri ile mahkemelik olur, r?yay? g?ren ilim adam? ise ilmi artar, h?k?met adam? ise itibari ziyadele?ir.

Denizden s?cak su i?ti?ini g?ren, musibete ve s?k?nt?ya d??er. E?er i?ti?i su k?t? kokulu ve tad? da fena ise, d??man?n?n kendisine ?st?n gelece?ine, bir rivayete g?re de h?k?met taraf?ndan isinde zorlu?a d??ece?ine delalet eder.

Cabir?l-Ma?r?b?’ye g?re: r?yada denizin kurudu?unu g?rmek, devlet ba?kan?n?n ?l?m?ne veya siyasi kudretinin azalmas?na, denizi bir damla kalmay?ncaya kadar i?ti?ini g?rmek, r?ya sahibinin islerinde ba?ar?ya ula?aca??na; deniz hayvanlar?ndan birinin kendisiyle konu?tu?unu g?rmek, h?k?metin s?rlar?n? a??klayaca??na; denizin dalgalan?p kar??t???n? ve havan?n karard???n? g?rmek, isyana, yalan?n ?o?almas?na; denizden yenilecek bir ?ey ??kard???n? g?rmek, helal r?zk edinece?ine; denizden tuzlu su i?ti?ini g?rmek, haram mal kazanaca??na; denizden tatl? su i?ti?ini g?rmek, helal mal edinece?ine; denizden maden veya k?ymetli bir m?cevher ??kard???n? g?rmek, hay?r ve menfaate; ??kard??? ?ey ?irkin ise d??mana kars? ?st?nl???ne; r?ya sahibi ilim adam? ise ilminin artmas?na, denizden k?t? bir ?ey ??kard???n? g?rmek, d??man?n memleketi istilas?na delalet eder.

Cafer-i Sadik a g?re: r?yada deniz g?rmek alt? ?ekilde tabir olunur: M?lk ve devlet ba?kan?, b?y?k kimseler, ?lim, ilim, mal, i?.

Ebu Sait El-Vaize g?re: tatl? suyu olan denizin (g?l) kurumas?, devlet ba?kan?n?n ?l?m?; ta?k?n bir deniz, keder ve s?k?nt?; denizde bo?ularak ?lmek, ?slam dininin d???nda olarak ?ld???ne delalet eder.

Denize d??t???n? ve bazen bat?p bazen ??kt???n? ve ellerini hareket ettirerek y?zd???n? g?ren, devlette bir makama sahip olur.

Denize girdi?ini ve hemen ??kt???n? g?ren d?nyada hep din ve ibadetle me?gul olur. Bir rivayete g?re bo?ulma g?rmek, selametle yolculu?a i?arettir.

Denizin ?zerinde ayaklar? ?zerinde durdu?unu g?ren, h?k?met taraf?ndan bir nimete kavu?ur. Denizin yerden kalkt???n? g?rmek, zalim bir h?k?met ba?kan?n?n ?l?m? demektir.

Denizin k???l?p bir g?l haline geldi?ini g?rmek, h?k?met ba?kan?n?n de?i?ece?ine ve halk?n onun elinden kurtulacaklar?na; denize girip dald???n? g?rmek, hasta ise hastal???n?n artaca??na; denizden ??kt???n? g?rmek, hastal?ktan iyile?ece?ine; denizde y?zd???n? g?rmek, keder ve s?k?nt?ya d??ece?ine, yahut hastalanmaya; y?zmeden ??kt???n? g?rmek, keder ve s?k?nt?dan kurtulmaya ve ?ifaya; denizi y?r?yerek kars? sahile ??kt???n? g?rmek, kurtulu?a ve s?k?nt?dan uzakla?maya delalet eder.

Bir rivayete g?re; bir kimsenin r?yas?nda deniz g?rmesi, arzu ve iste?inin yerine gelmesine i?arettir.

Denize girdi?ini g?ren kimse devlet ba?kan?n?n huzuruna girer. Denizin b?t?n suyunu i?ti?ini g?rse, o kimse d?nyaya sahip ve ?mr? uzun olur.

Deniz suyundan i?ip kand???n? g?ren kimse m?lke nail olarak zengin, uzun ?m?rl? ve kuvvetli olur. Denizden su almak istedi?ini g?ren kimse, almak istedi?i su miktar?nca devlet hizmetinde bulunmay? arzu eder ve o nikbette buna muvaffak olur.

Denizden su al?p bir kaba doldurdu?unu g?ren kimse ?ok mal biriktirir. Yahut Allah o kimseye ?yle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geni? bir mal y??ar. Baz? tabirciler demi?lerdir ki, denizden i?ilen su, i?ildi?i miktarca ilim ve edeb ??renmektir.

Denizi ge?ti?ini g?ren, d??man?n mal?ndan ganimet al?r. Bir kimse denizin suyunun bir sedire girdi?ini ve oran?n halk?na zarar verdi?ini g?rse, o sedire devlet ba?kan? girer ve halk da devlet ba?kan? taraf?ndan mal ve mai?ete i?arettir. Denizde y?kand???n? g?ren kimse, g?nahlar?ndan kurtulur. Denizi uzaktan g?r?p, ona kar??mad???n? g?ren kimse, arzu etti?i bir ?eye yakla??r. Denizden su i?ti?ini g?renin orta?? varsa ondan ayr?l?r. Denize i?edi?ini g?ren kimse hata ve g?naha girer. Denizi uzaktan g?ren, s?k?nt?, fitne ve bela g?r?r.

Denizin suyunun azald???n?, hatta k?y? ve kenarlar?n?n susuz kald???n? g?rmek, devlet ba?kan? taraf?ndan o yere yahut hazineye gelecek belaya yahut o ?ehirlerde kitli?in ??kaca??na i?arettir.

Kendisini denizin kenar?nda g?ren dalg?? ?l?r. E?er hasta ise Allah ona ?ifa ihsan eder.

Bir kimse denizi bir bastan di?er bir ba?a yard???n? g?rse, ?z?nt? ve kederi kalkar ve selamette olur.

Denizin suyundan i?ti?ini g?rene h?z?n ve keder isabet eder. Denizde y?zd???n? g?ren kimse, i?inde bulundu?u bir isten ??kmaya ?al???r. Bu isten ??kmas? i?in ?ekece?i zahmet, y?zmedeki ?ekti?i zahmet kadard?r. Bu isin kolayl??? ise denizden sahile olan uzakl??? ve yakinli?i nikbetincedir. E?er y?zerek denizden ??karsa o i?in i?inden de ??kar.

Denizde y?zd???n? ve batarak kayboldu?unu g?ren kimsenin ?mr?n?n bitmesine ve helak olmas?na i?arettir. Suyun kendisini ?rtt???n? ve orada ?ld???n? g?ren kimse, ?ehid olarak ?l?r.

Denize dal?p su ?zerine bat?p ??kt???n? buna ra?men ?lmedi?ini g?ren kimse d?nya me?galelerine dalar. Bazen de, o d?nyan?n nimetlerine i?arettir ve baz? kere de masiyet ve g?nah isler.

Mal arzusundan dolay? inci ??karmak i?in denize dald???n? g?ren, ??kard??? inci miktar? mala sahip olur.

Denizden avucuyla su al?p deniz ?zerinde bulunan bir gemiye koydu?unu ve onu doldurdu?unu g?renin uzun ?m?rl? bir ?ocu?u olur.

Denizden su al?p i?ti?ini g?ren, i?ti?i su kadar mala i?arettir yahut ayni miktarda ilim ve irfana sahip olur. i?ti?i su bulan?k ise o kimseye korku isabet eder.

Denizde y?kand???n? ve abdest ald???n? g?ren hasta ise Allah ?ifa verir, bor?lu ise borcunu ?der, s?k?nt? varsa s?k?nt?s? kalkar, korktu?u ?eylerden emin olur. Hapiste ise hapisten kurtar?r ve iyilikler kars?s?na ??kar. Denizde su ?zerinde gezdi?ini g?rse iyi niyet ve itikad?n?n sa?lam oldu?una i?arettir. Bazen de deniz r?yas?, ?zd?rap veren ve helak eden bir fitneye i?arettir.

Deniz, cehenneme dahi i?arettir. Bazen de bir kimseyi deniz i?erisinde g?rmek, e?er o kimse ?lm??se, cehennemde olmas?na alamettir, e?er hasta ise hastal??? artar, denize batt???n? g?rse o hastal???ndan ?l?r.

Baz? tabirciler “Deniz ?zerinde y?r?mesi, gizli bir ?eyin a?ik?reye ??kmas?na baz?lar? da tehlike ve tevekk?le i?aret eder” demi?lerdir.

R?yada Atlas Okyanusu’nu g?rmek, ?mr?n?n k?sal???na i?aret etti?i gibi uzun ?mre de i?arettir. Deniz, yolculu?a, sava?a ve sava?ta elde edilecek mala i?aret eder.

Denizin tatl?s?, m?mine, a??s? da inan?s?z birisine i?aret eder. Deniz baz? kere de g?kten ya?an ya?mur manas?na gelir. Deniz, tehlike ve i?arettir. Deniz korkuya, ba??rmaya ve maksad?n ge? h?s?l olmas?na, bazen ?z?nt? ve kederin gitmesine, bazen de ?l?m?ne i?arettir. Ayr?ca pisliklerden temizlenmeye de i?arettir. Bu r?ya inan?s?z i?in imana, g?nahk?r i?in t?vbeye ve yemine delildir.

Deniz k?t? ahlakl? kad?n ve erke?e, hile, gayz ve gazab sahibi kimselere de i?arettir. Bazen de hapse i?arettir.

Bazen deniz, haddi ve nihayeti olmayan mesle?e, kalesi olmayan ?ehre, cemaati terk edip yaln?z bayram namazlar?nda bulunmaya, ?ehvet ve arzusunun ve g?nl?n?n istedi?i ?eyleri yemekten kendisini men eden hastal?k manas?na gelir.

Denizin g?zel bir ?ekilde fazlala?t???n? g?rse, o s?rada insanlar?n ya?mura ihtiya?lar? varsa ya?mur ya?ar ve o ya?murdan faydalan?rlar.

Denizin ta??p dalgalar?n?n birbirine vurdu?unu g?ren kimse yolculu?unda korkuya ve ?iddete d??er. Bazen de deniz, d?nyaya ve d?nyan?n garip hallerine i?arettir.

Deniz r?yalar? genellikle iyiye yorumlan?r. Masmavi engin deniz, insan?n ya?am?na anlam katacak olgunla?mas?n? sa?layacak uzun bir yoldur.

Dalgal? bir deniz mutlulu?un baz? sorunlardan sonra gelece?ine i?aret eder. Denizde y?zd???n? g?ren insan arka arkaya yolculuk yapar.

 

   Yorumlar

 
Erzurum Sohbet Odalar?


sesLi ?iirLer - Beni Unutma


Her ?eyin bir kaderi var


elazig Sohbet Odalar?


?slamiyyet ve Niyyet


Badr Hari vs Semmy Schilt - it's showtime2009 K1


kocaeli Chat Odalar?


Adetullah


G?khan G?n?l krizi


Ba?a gelene raz? olabilmek


Sohbetlim.Org DuyguSohbet Chat Odalaları Hizmeti
Sohbetlim.Org Islami Sohbet Odaları
Kış Depresyonu
Mircte Tekrar sevmek
Mircte Bir kad?n
mircte Bir g?n daha bitti
mircte ?ok seviyorsan birini
mircte sohbet odalar?
Mircte Radyoya Kill Atmak
mircte ident de?i?tirme

Copyright @ 2006 Tüm Hakları Saklıdır SoHBeTLiM.NeT

Desing By eFe